నాకు నచ్చిన పాటలూ.. వాటితో పెనవేసుకున్న నా అనుభూతులూ..

నాకు నచ్చిన పాటలూ.. వాటితో పెనవేసుకున్న నా అనుభూతులూ..

Comic Book

Indianart

A tribute to Telugu language.  మా తెలుగు తల్లికి మల్లె పూదండ...

A tribute to Telugu language. మా తెలుగు తల్లికి మల్లె పూదండ...

తెలుగు లో మాట్లాడండి తెలుగువారిగా జీవించండి తెలుగువారు అయినందుకు గర్వపడండి తెలుగువారిగా పుట్టినందుకు సంతోషపడండి తెలుగు ఉనికి కోసం పాటుపడండి తెలుగు భాషావ్యాప్తికి కృషి చెయ్యండి

తెలుగు లో మాట్లాడండి తెలుగువారిగా జీవించండి తెలుగువారు అయినందుకు గర్వపడండి తెలుగువారిగా పుట్టినందుకు సంతోషపడండి తెలుగు ఉనికి కోసం పాటుపడండి తెలుగు భాషావ్యాప్తికి కృషి చెయ్యండి

Telugu (తెలుగు), a Dravidian language spoken by about 75 million people mainly in the southern Indian state of Andhra Pradesh, where it is the official language. It is also spoken in such neighbouring states as Karnataka, Tamil Nadu, Orissa, Maharashtra and Chattisgarh, and is one of the 22 scheduled languages of India. (...)

Telugu (తెలుగు), a Dravidian language spoken by about 75 million people mainly in the southern Indian state of Andhra Pradesh, where it is the official language. It is also spoken in such neighbouring states as Karnataka, Tamil Nadu, Orissa, Maharashtra and Chattisgarh, and is one of the 22 scheduled languages of India. (...)

Pinterest
Search