ਸ਼ਾਮਚੁਰਾਸੀ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ Mohinder Kaur Josh ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਿਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹਲਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ I #AkaliDal #ProudToBeAkali

ਸ਼ਾਮਚੁਰਾਸੀ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ Mohinder Kaur Josh ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਿਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹਲਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ I #AkaliDal #ProudToBeAkali

ਸ਼ਾਮਚੁਰਾਸੀ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ Mohinder Kaur Josh ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਿਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹਲਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ I #AkaliDal #ProudToBeAkali

ਸ਼ਾਮਚੁਰਾਸੀ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ Mohinder Kaur Josh ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਿਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹਲਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ I #AkaliDal #ProudToBeAkali

ਸ਼ਾਮਚੁਰਾਸੀ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ Mohinder Kaur Josh ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਿਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹਲਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ I #AkaliDal #ProudToBeAkali

ਸ਼ਾਮਚੁਰਾਸੀ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ Mohinder Kaur Josh ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਿਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹਲਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ I #AkaliDal #ProudToBeAkali

ਸ਼ਾਮਚੁਰਾਸੀ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ Mohinder Kaur Josh ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਿਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹਲਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ I #AkaliDal #ProudToBeAkali

ਸ਼ਾਮਚੁਰਾਸੀ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ Mohinder Kaur Josh ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਿਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹਲਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ I #AkaliDal #ProudToBeAkali

ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਲੈਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਲਈ ਪਰ ਸੱਚ ਕਦੀਂ ਨਹੀਂ ਛਿੱਪਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। #AkaliDal #ProudToBeAkali

ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਲੈਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਲਈ ਪਰ ਸੱਚ ਕਦੀਂ ਨਹੀਂ ਛਿੱਪਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। #AkaliDal #ProudToBeAkali

ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਲੈਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਲਈ ਪਰ ਸੱਚ ਕਦੀਂ ਨਹੀਂ ਛਿੱਪਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। #AkaliDal #ProudToBeAkali

ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਲੈਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਲਈ ਪਰ ਸੱਚ ਕਦੀਂ ਨਹੀਂ ਛਿੱਪਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। #AkaliDal #ProudToBeAkali

ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਲੈਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਲਈ ਪਰ ਸੱਚ ਕਦੀਂ ਨਹੀਂ ਛਿੱਪਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। #AkaliDal #ProudToBeAkali

ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਲੈਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਲਈ ਪਰ ਸੱਚ ਕਦੀਂ ਨਹੀਂ ਛਿੱਪਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। #AkaliDal #ProudToBeAkali

ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਲੈਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਲਈ ਪਰ ਸੱਚ ਕਦੀਂ ਨਹੀਂ ਛਿੱਪਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। #AkaliDal #ProudToBeAkali

ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਲੈਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਲਈ ਪਰ ਸੱਚ ਕਦੀਂ ਨਹੀਂ ਛਿੱਪਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। #AkaliDal #ProudToBeAkali

ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਮੀਦਵਾਰ ਸ ਵਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੋਨੀ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੇਪਰ ਭਰੇ । ਨੋਨੀ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਹੀ ਅੱਜ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। Vardev Singh Noni Mann #Guruharsahai #AkaliDal #ProudToBeAkali

ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਮੀਦਵਾਰ ਸ ਵਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੋਨੀ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੇਪਰ ਭਰੇ । ਨੋਨੀ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਹੀ ਅੱਜ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। Vardev Singh Noni Mann #Guruharsahai #AkaliDal #ProudToBeAkali

ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਮੀਦਵਾਰ ਸ ਵਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੋਨੀ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੇਪਰ ਭਰੇ । ਨੋਨੀ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਹੀ ਅੱਜ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। Vardev Singh Noni Mann #Guruharsahai #AkaliDal #ProudToBeAkali

ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਮੀਦਵਾਰ ਸ ਵਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੋਨੀ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੇਪਰ ਭਰੇ । ਨੋਨੀ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਹੀ ਅੱਜ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। Vardev Singh Noni Mann #Guruharsahai #AkaliDal #ProudToBeAkali

Pinterest
Search