More ideas from AJAY
हर हर महादेव - जय भोलेनाथ - ॐ नमः शिवाय ।। ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् । उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात ।।

हर हर महादेव - जय भोलेनाथ - ॐ नमः शिवाय ।। ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् । उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात ।।