AJAY V.
AJAY V.
AJAY V.

AJAY V.

More ideas from AJAY

हर हर महादेव - जय भोलेनाथ - ॐ नमः शिवाय ।। ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् । उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात ।।

That calmness...peace...one feels once he enters Shiva's place of worship is beyond words...