Shiva Parvati by Lovely Kukreja

Shiva Parvati by Lovely Kukreja

Shiva, Shadow Art, Deities, God, Shadows

Shiva, Symbols

Lord of Destruction? why, yes...shiva it out!

Lord of Destruction?shiva it out!

Mahapurana- Brahma Brahmanda Brahma Vaivarta Markendeya Bhavishya Vamana Vishnu Bhagavata Naradiya Garuda Padma Varaha Vayu Linga Skanda Agni Matsya Kurma Shiva Upapurana- Brihaddharma Devi-Bhagavata Ganesha Kalki Kalika Kapila Mudgala Narasimha Samba Saura Shivarahasya Vishnudharmottara

Mahapurana- Brahma Brahmanda Brahma Vaivarta Markendeya Bhavishya Vamana Vishnu Bhagavata Naradiya Garuda Padma Varaha Vayu Linga Skanda Agni Matsya Kurma Shiva Upapurana- Brihaddharma Devi-Bhagavata Ganesha Kalki Kalika Kapila Mudgala Narasimha Samba Saura Shivarahasya Vishnudharmottara

Om Namah Shivaya.

Om Namah Shivaya.

इरादा तो सिर्फ पूजा का था, #शिवा ना जाने तेरी #नजर से तडप कैसे बन गयी !! #

इरादा तो सिर्फ पूजा का था, #शिवा ना जाने तेरी #नजर से तडप कैसे बन गयी !! #

Shiva Parvati UV Painting - handmade on order blacklight active psychedelic india multiple sizes

Shiva Parvati UV Painting - handmade on order blacklight active psychedelic india multiple sizes

Namaste Om

Setting First Steps On The Path Of Spiritual Development - Psychic Development

Swaroop Roy

awakening the Kundalini

Pinterest
Search