Anil
More ideas from Anil
08-01-2016

08-01-2016

ನನ್ನ ನುಡಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಾತು

ನನ್ನ ನುಡಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಾತು

ನನ್ನ ನುಡಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಾತು

ನನ್ನ ನುಡಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಾತು

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಗೆ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜೀವನ ಕಲಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಹೊಸ ಸಂಗಾತಿಗಳನ್ನು /  ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಗೆ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜೀವನ ಕಲಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಹೊಸ ಸಂಗಾತಿಗಳನ್ನು / ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ.

Blood