റവഴസ ഗയർ ട  #icuchalu #plainjoke Credits : Akshay Kumar ICU

റവഴസ ഗയർ ട #icuchalu #plainjoke Credits : Akshay Kumar ICU

Sathyam....

Sathyam....

കരളതതനറ അയൽസസഥന ഫർടട കചച എനന പറഞഞവന... വൾഡ ടർ പല ! :/  #icuchalu #plainjoke Credits : Ajmal Mc ICU

കരളതതനറ അയൽസസഥന ഫർടട കചച എനന പറഞഞവന... വൾഡ ടർ പല ! :/ #icuchalu #plainjoke Credits : Ajmal Mc ICU

എനതടട മണടനമര... #icuchalu #plainjoke Credits : Kishore Raveendran ICU

എനതടട മണടനമര... #icuchalu #plainjoke Credits : Kishore Raveendran ICU

Lolll

Lolll

Laughed so hard

Laughed so hard

ഇവരകക ആര... ഇവരടയകക മഖതതര ചളവരതചച ! :o #icuchalu #prisma #plainjoke Credits: Pa Ji ICU

ഇവരകക ആര... ഇവരടയകക മഖതതര ചളവരതചച ! :o #icuchalu #prisma #plainjoke Credits: Pa Ji ICU


More ideas
ശശട..!! #icuchalu #plainjoke  Credits: Afsal Karunagappally ICU

ശശട..!! #icuchalu #plainjoke Credits: Afsal Karunagappally ICU

തനചച കടല ഒര റ അലല സർ.. :O #Icuchalu #plainjoke  Credits : Ananth Mohan ICU

തനചച കടല ഒര റ അലല സർ.. :O #Icuchalu #plainjoke Credits : Ananth Mohan ICU

പണട ഞനങങനയനന പടറലലരനന ;)  #icuchalu #plainjoke  Credits: Joby Thrissur ICU

പണട ഞനങങനയനന പടറലലരനന ;) #icuchalu #plainjoke Credits: Joby Thrissur ICU

കറചച ഉണകക മനതര ആയല..!!  #icuchalu #plainjoke Credits : Shihad Salam ICU

കറചച ഉണകക മനതര ആയല..!! #icuchalu #plainjoke Credits : Shihad Salam ICU

Pinterest
Search