ഒരു മരത്തണലിൽ തനിയേയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പനിനീർ ചാമ്പ- പൂവിൻ പുളിപ്പ്‌ നിൻ മിഴിയിൽ വിരിഞ്ഞത്‌...  Photography by Arun Chullikkal Camera: MotoG

ഒരു മരത്തണലിൽ തനിയേയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പനിനീർ ചാമ്പ- പൂവിൻ പുളിപ്പ്‌ നിൻ മിഴിയിൽ വിരിഞ്ഞത്‌... Photography by Arun Chullikkal Camera: MotoG

pin 1
heart 1
The Street of the sky In its evening glory Photography by Arun Chullikkal Camera: MotoG Phone

The Street of the sky In its evening glory Photography by Arun Chullikkal Camera: MotoG Phone

Money Plant Photography by Arun Chullikkal Camera: MotoG Phone

Money Plant Photography by Arun Chullikkal Camera: MotoG Phone

പൂച്ചപ്പഴത്തിന്മേൽ ഈർക്കിൽ മുന വെച്ച്‌ പമ്പരമാക്കി കറക്കിടാൻ വാ... Photography by Arun Chullikkal Camera: MotoG Phone

പൂച്ചപ്പഴത്തിന്മേൽ ഈർക്കിൽ മുന വെച്ച്‌ പമ്പരമാക്കി കറക്കിടാൻ വാ... Photography by Arun Chullikkal Camera: MotoG Phone

സന്ധ്യതൻ കുങ്കുമ ചെപ്പുടഞ്ഞൊഴുകി- യതിൽ ഋതുമതിയായൊരു കായലോരം  (Sunset view from Container Terminal Road Kochi) Photography by Arun Chullikkal Camera: MotoG

സന്ധ്യതൻ കുങ്കുമ ചെപ്പുടഞ്ഞൊഴുകി- യതിൽ ഋതുമതിയായൊരു കായലോരം (Sunset view from Container Terminal Road Kochi) Photography by Arun Chullikkal Camera: MotoG

ഓരോ പുൽപ്പൂവിലും നിൻ അരുണിമ പകർന്നിട്ട്‌ മായുന്നു നീ രാവിൻ മൗനങ്ങളിൽ... Another sunset click from Vallarpadam Container Terminal Road.  Photography by Arun Chullikkal Camera: MotoG

ഓരോ പുൽപ്പൂവിലും നിൻ അരുണിമ പകർന്നിട്ട്‌ മായുന്നു നീ രാവിൻ മൗനങ്ങളിൽ... Another sunset click from Vallarpadam Container Terminal Road. Photography by Arun Chullikkal Camera: MotoG

ശ്ഹാ നല്ല എരി ... ബാ... ച്ചിരി കപ്പേം ഉള്ളിച്ചമ്മന്തീം ബാക്കീണ്ട്... കൊരങ്ങന് വേണോ? Photography by Arun Chullikkal Camera: MotoG

ശ്ഹാ നല്ല എരി ... ബാ... ച്ചിരി കപ്പേം ഉള്ളിച്ചമ്മന്തീം ബാക്കീണ്ട്... കൊരങ്ങന് വേണോ? Photography by Arun Chullikkal Camera: MotoG

heart 1
വേലിപ്പടർപ്പിലെ സുന്ദരികൾ 2 Photography by Arun Chullikkal Camera: MotoG

വേലിപ്പടർപ്പിലെ സുന്ദരികൾ 2 Photography by Arun Chullikkal Camera: MotoG

heart 1
Lead kindly light Amid the encircling gloom Allu My Son Photography by Arun Chullikkal

Lead kindly light Amid the encircling gloom Allu My Son Photography by Arun Chullikkal

My Dad Photography by Arun Chullikkal

My Dad Photography by Arun Chullikkal

Pinterest • The world’s catalogue of ideas
Search