Lord Shiva,Hinduism,Jo O'meara,Om

←⊖ƩIVAË (←⊖POISON गद GAD GOD गरद GRAD / گرهم GRÉMÔ गरम् OF ←⊖DESTRUCTION & ←⊖BLESSING) = ←⊖ƩAVAË (cadaver, nô‑gom‑mûnd) + ←⊖I ←⊖YINË ←⊖INË ←⊖NÊƷA‑TI‑VË نحژى  ←⊖DÉVAË هاۋية ! {Abime, abyss} →⊕VÉDAË ۋهدرى →⊕ÉDÊWAË هدواء (rë‑médy & love} →⊕ƷÊNA‑ΘJË‑FË ژحنى (TATSHIVANÃNËNË (SQ.) TATSHIFSHAË NÃNËN NÊSHIFJË NÔ‑CHÊFË...

←⊖ƩIVAË (←⊖POISON गद GAD GOD गरद GRAD / گرهم GRÉMÔ गरम् OF ←⊖DESTRUCTION & ←⊖BLESSING) = ←⊖ƩAVAË (cadaver, nô‑gom‑mûnd) + ←⊖I ←⊖YINË ←⊖INË ←⊖NÊƷA‑TI‑VË نحژى ←⊖DÉVAË هاۋية ! {Abime, abyss} →⊕VÉDAË ۋهدرى →⊕ÉDÊWAË هدواء (rë‑médy & love} →⊕ƷÊNA‑ΘJË‑FË ژحنى (TATSHIVANÃNËNË (SQ.) TATSHIFSHAË NÃNËN NÊSHIFJË NÔ‑CHÊFË...

Pinterest
Search