தமிழ் காதலன்: காதலர்களாய்...   இதுவரை நண்பர்களாக இருந்த நாம் இந்...

தமிழ் காதலன்: காதலர்களாய்... இதுவரை நண்பர்களாக இருந்த நாம் இந்...

தமிழ் காதலன்: அம்மா(வரம்)  கடவுள் படைத்த வரம் கண்  முன்னாலிருக்க...

தமிழ் காதலன்: அம்மா(வரம்) கடவுள் படைத்த வரம் கண் முன்னாலிருக்க...

தமிழ் காதலன்: நண்பன்   வெவ்வேறு கருவில் பிறந்தாலும் வெவ்வேறு இடத...

தமிழ் காதலன்: நண்பன் வெவ்வேறு கருவில் பிறந்தாலும் வெவ்வேறு இடத...

தமிழ் காதலன்: அலைகள்  இரண்டற கலக்க நினைத்தோம் இடைபுகுந்து தடுக்க...

தமிழ் காதலன்: அலைகள் இரண்டற கலக்க நினைத்தோம் இடைபுகுந்து தடுக்க...

சந்திரமோகன் கவிதைகள்: காதலர்களாய்...   இதுவரை நண்பர்களாக இருந்த நாம் மனம...

சந்திரமோகன் கவிதைகள்: காதலர்களாய்... இதுவரை நண்பர்களாக இருந்த நாம் மனம...

சந்திரமோகன் கவிதைகள்: அம்மா(வரம்)  கடவுள் படைத்த வரம் கண்  முன்னாலிருக்க...

சந்திரமோகன் கவிதைகள்: அம்மா(வரம்) கடவுள் படைத்த வரம் கண் முன்னாலிருக்க...

சந்திரமோகன் கவிதைகள்: நண்பன்   வெவ்வேறு கருவில் பிறந்தாலும் வெவ்வேறு இடத...

சந்திரமோகன் கவிதைகள்: நண்பன் வெவ்வேறு கருவில் பிறந்தாலும் வெவ்வேறு இடத...

சந்திரமோகன் கவிதைகள்: அலைகள்  இரண்டற கலக்க நினைத்தோம் இடைபுகுந்து தடுக்க...

சந்திரமோகன் கவிதைகள்: அலைகள் இரண்டற கலக்க நினைத்தோம் இடைபுகுந்து தடுக்க...

சந்திரமோகன் கவிதைகள்: அப்பா      குட்டி குட்டி கதைகள் சொல்லும் கோடிஸ்வரன...

சந்திரமோகன் கவிதைகள்: அப்பா குட்டி குட்டி கதைகள் சொல்லும் கோடிஸ்வரன...

Pinterest
Search