Cinemaye Khanegi Mag.

Cinemaye Khanegi Mag.

نشریه سینمای خانگی نشریه مکتوبی که هر دو هفته دوشنبه برای خانواده های ایرانی فیلم ها و سریال های ایرانی و خارجی بازارشبکه خانگی ومشکلات این شبکه را بررسی می کند
Cinemaye Khanegi Mag.