ਦਾਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ -- Satnaam Sri WaheGuru Ji

ਦਾਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ -- Satnaam Sri WaheGuru Ji

#Waheguru #Sikh #Gurbani

#Waheguru #Sikh #Gurbani

ਜਬ ਲਗੁ ਜਾਨੈ ਮੁਝ ਤੇ ਕਛੁ ਹੋਇ ॥ ਤਬ ਇਸ ਕਉ ਸੁਖੁ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥ --- जब लगु जानै मुझ ते कछु होइ ॥ तब इस कउ सुखु नाही कोइ ॥ --- As long as someone thinks that he is the one who acts, He shall have no peace. --- ਮਨੁੱਖ ਜਦ ਤਕ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ  ਮੈਥੋਂ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਤਾਈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । --- *(Sri Guru Granth Sahib Ji, Ang-278)*

ਜਬ ਲਗੁ ਜਾਨੈ ਮੁਝ ਤੇ ਕਛੁ ਹੋਇ ॥ ਤਬ ਇਸ ਕਉ ਸੁਖੁ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥ --- जब लगु जानै मुझ ते कछु होइ ॥ तब इस कउ सुखु नाही कोइ ॥ --- As long as someone thinks that he is the one who acts, He shall have no peace. --- ਮਨੁੱਖ ਜਦ ਤਕ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਤਾਈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । --- *(Sri Guru Granth Sahib Ji, Ang-278)*

ਉਹੀ ਦਿਨ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਜਾਣੀਏ  ਜਦ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ  Sri Guru Granth Sahib Ji Quotes

ਉਹੀ ਦਿਨ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਜਾਣੀਏ ਜਦ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ Sri Guru Granth Sahib Ji Quotes

#Sikh #Waheguru #Gurbani

#Sikh #Waheguru #Gurbani

Pinterest
Search