સુરત રેપ કેસમાં બે મહીનાથી ફરાર આસારામનો પુત્ર નારાયણ સાંઈ આખરે પોલીસના હાથે ઝડપાયો છે.

Self-styled godman Asaram’s son Narayan Sai, who was absconding from past two months, has finally been arrested by cops from Ambala, situated along Delhi-Haryana border. He was trying to escape disguised as a Sikh man.

બળાત્કારના  ગુનામા નારાયણ સાંઇ છેલ્લા બે માસથી પોલીસની પહોંચથી બહાર છે

બળાત્કારના ગુનામા નારાયણ સાંઇ છેલ્લા બે માસથી પોલીસની પહોંચથી બહાર છે

Pinterest
Search