Pinterest • The world’s catalogue of ideas

Green peas masala/Matar masala( no onion no garlic) http://www.upala.net/2016/01/green-peas-masalamatar-masala-no-onion.html

20

Upala

upala.net

Easy Red Chori Masala/Adzuki Bean Gravy/Karamani Masala http://www.upala.net/2016/08/easy-red-chori-masalaadzuki-bean.html

7

Easy Red Chori Masala/Adzuki Bean Gravy/Karamani Masala

upala.net

Upala: Green peas Masala

upala.net

Aloo Gobi Masala/Potato Cauliflower Curry http://www.upala.net/2016/04/aloo-gobi-masalapotato-cauliflower-curry.html

2

Upala

upala.net

1

Upala: Mixed Vegetable Curry (With Whole spices)

upala.net

http://www.upala.net/2015/02/mixed-vegetable-curry-with-whole-spices.html

1

Upala: Mixed Vegetable Curry (With Whole spices)

upala.net

Upala: Mixed Veg Sabzi (In Sweet Corn Gravy)

upala.net

Tinday ki sabzi/Tinda masala http://www.upala.net/2016/06/tinday-ki-sabzitinda-masala.html#more

Tinday ki sabzi/Tinda masala

upala.net

togari kaalu gravy/Tuvar gravy (No onion no garlic) http://www.upala.net/2015/12/togari-kaalu-gravytuvar-sabji-no-onion.html

Upala

upala.net

Double beans Sabzi http://www.upala.net/2015/12/double-beans-sabzi.html

Double beans Sabzi

upala.net