Best Dramas (2)

KDrama, JDrama, Chinese Drama Movies, Web Series
·
2,181 Pins
 3y

ᴍʏ ᴅᴇᴀʀ ʟᴀᴅʏ (2020)

23 Pins
Seven Tan/ Song Wei Long/ Steven Zhang/ Tu Song Yan/ Zhang Xi Lin
Seven Tan/ Song Wei Long/ Steven Zhang/ Tu Song Yan/ Zhang Xi Lin
Seven Tan/ Song Wei Long/ Steven Zhang/ Tu Song Yan/ Zhang Xi Lin

ɢᴏ ᴀʜᴇᴀᴅ (2020)

70 Pins
Lu Zhao Hua/  Zhang Yu Jian/  Jerry Yu
Lu Zhao Hua/  Zhang Yu Jian/  Jerry Yu
Lu Zhao Hua/  Zhang Yu Jian/  Jerry Yu

ɴɪɢʜᴛ ᴏғ ᴛʜᴇ ᴄᴏᴍᴇᴛ: ɪɪ (𝟸𝟶𝟸𝟶)

34 Pins
Eden Zhao/ Lulu Xuan
Eden Zhao/ Lulu Xuan
Eden Zhao/ Lulu Xuan

ᴡᴇʟʟ ᴅᴏᴍɪɴᴀᴛᴇᴅ ʟᴏᴠᴇ (𝟸𝟶𝟸𝟶)

29 Pins

ᴍʏ ʜᴏʟᴏ ʟᴏᴠᴇ (𝟸𝟶𝟸𝟶)

31 Pins
Gala Zhang/ Irene Song/ Guo Xin Yu/Li Chung Lin
Gala Zhang/ Irene Song/ Guo Xin Yu/Li Chung Lin
Gala Zhang/ Irene Song/ Guo Xin Yu/Li Chung Lin

ᴛʜᴇ ʙᴇsᴛ ᴏғ ʏᴏᴜ ɪɴ ᴍʏ ᴍɪɴᴅ 𝟸𝟶𝟸𝟶

123 Pins

ᴋɪss ᴍᴇ ᴀᴛ ᴛʜᴇ sᴛʀᴏᴋᴇ ɪғ ᴍɪᴅɴɪɢʜᴛ (𝟸𝟶𝟷𝟿)

34 Pins
Rain Lu/ Kele Sun
Rain Lu/ Kele Sun
Rain Lu/ Kele Sun

ʙᴇᴀᴜᴛɪᴜʟ ᴛɪᴍᴇ ᴡɪᴛʜ ʏᴏᴜ (2019)

70 Pins
Liu Yu Han/ Lu Zhuo Hua/ Liu Yin Jun/ Xie Zhi Xun/ Sun Yan Qing
Liu Yu Han/ Lu Zhuo Hua/ Liu Yin Jun/ Xie Zhi Xun/ Sun Yan Qing
Liu Yu Han/ Lu Zhuo Hua/ Liu Yin Jun/ Xie Zhi Xun/ Sun Yan Qing

ᴀʟʟ ɪ ᴡᴀɴᴛ ғᴏʀ ʟᴏᴠᴇ ɪs ʏᴏᴜ (𝟸𝟶𝟷𝟿)

27 Pins
Jason Fu/ Melody Tang/ Crystal Zhang/ Jing Yan Jun
Jason Fu/ Melody Tang/ Crystal Zhang/ Jing Yan Jun
Jason Fu/ Melody Tang/ Crystal Zhang/ Jing Yan Jun

ᴛʜᴇ ɴɪɢʜᴛ ᴏғ ᴛʜᴇ ᴄᴏᴍᴇᴛ ɪ: 𝟸𝟶𝟷𝟿

21 Pins
Ro Woon/ Kim Hye Yoon
Kim Hye Yoon/ Ro Woon/ Lee Jae Wook/ Jung Gun Joo/ Kim Young Dae/ Lee Tae Ri
Kim Hye Yoon/ Ro Woon/ Lee Jae Wook/ Jung Gun Joo/ Kim Young Dae/ Lee Tae Ri

ᴇxᴛʀᴀᴏʀᴅɪɴᴀʀʏ ʏᴏᴜ 𝟸𝟶𝟷𝟿

3 Pins
Bu Guan Jin/ Kris Fan/Huang Sheng Chi
Bu Guan Jin/Kris Fan/Huang Sheng Chi
Bu Guan Jin/Kris Fan

ᴄʜᴀsɪɴɢ ʙᴀʟʟ 𝟸𝟶𝟷𝟿

67 Pins

ᴍᴏᴍᴇɴᴛ ᴀᴛ ᴇɪɢʜᴛᴇᴇɴ (𝟸𝟶𝟷𝟿)

45 Pins

ʟᴏᴠᴇ ᴀʟᴀʀᴍ s𝟷 (𝟸𝟶𝟷𝟿)

81 Pins

ʏᴏᴜʀ ʜɪɢʜɴᴇss, ᴄʟᴀss ᴍᴏɴɪᴛᴏʀ (𝟸𝟶𝟷𝟿)

42 Pins
Kim Myung Soo/ Shin Hye Sun/ Lee Dong Gun/ Kim Bo Mi
Kim Myung Soo/ Shin Hye Sun/ Lee Dong Gun/ Kim Bo Mi
Kim Myung Soo/ Shin Hye Sun/ Lee Dong Gun/ Kim Bo Mi

ᴀɴɢᴇʟ's ʟᴏᴠᴇ ᴍɪssɪᴏɴ (𝟸𝟶𝟷𝟿)

27 Pins

ᴍʏ ᴀᴍᴀᴢɪɴɢ ʙᴏʏғʀɪᴇɴᴅ 𝟸: ᴜɴғᴏʀɢᴇᴛᴛᴀʙʟᴇ ɪᴍᴘʀᴇssɪᴏɴ

53 Pins
Wang Yan Bin/ Li Jun Yao/ Fan Xiao Dong
Wang Yan Bin/ Li Jun Yao/ Fan Xiao Dong
Wang Yan Bin/ Li Jun Yao/ Fan Xiao Dong

ʀᴜʟᴇs ᴏғ ʟᴏᴠᴇ (𝟸𝟶𝟷𝟿)

3 Pins
Park Bo Young/ Ahn Hyoseop / Lee Si Eon/  Han So Hee/ Kwon Soo Hyun
Park Bo Young/ Ahn Hyoseop / Lee Si Eon/  Han So Hee/ Kwon Soo Hyun
Park Bo Young/ Ahn Hyoseop / Lee Si Eon/  Han So Hee/ Kwon Soo Hyun

ᴀʙʏss (𝟸𝟶𝟷𝟿)

332 Pins
Z. Tao/ Janice Wu/ Niu Jun Feng
Z. Tao/ Janice Wu/ Niu Jun Feng
Z. Tao/ Janice Wu/ Niu Jun Feng

ᴛʜᴇ ʙʀɪɢʜᴛᴇsᴛ sᴛᴀʀ ɪɴ ᴛʜᴇ sᴋʏ (𝟸𝟶𝟷𝟿)

25 Pins
ʏᴏᴏɴ ᴋʏᴜɴ sᴀɴɢ/ ᴋɪᴍ ʏᴏᴏ ᴊᴜɴɢ/ sᴏɴɢ ᴊᴀᴇ ʀɪᴍ
ʏᴏᴏɴ ᴋʏᴜɴ sᴀɴɢ/ ᴋɪᴍ ʏᴏᴏ ᴊᴜɴɢ/ sᴏɴɢ ᴊᴀᴇ ʀɪᴍ
ʏᴏᴏɴ ᴋʏᴜɴ sᴀɴɢ/ ᴋɪᴍ ʏᴏᴏ ᴊᴜɴɢ/ sᴏɴɢ ᴊᴀᴇ ʀɪᴍ

ᴄʟᴇᴀɴ ᴡɪᴛʜ ᴘᴀssɪᴏɴ ғᴏʀ ɴᴏᴡ (𝟸𝟶𝟷𝟾)

65 Pins
𝕿𝖍𝖗𝖊𝖊 𝖛𝖊𝖗𝖞 𝖉𝖎𝖋𝖋𝖊𝖗𝖊𝖓𝖙 𝖞𝖔𝖚𝖓𝖌 𝖒𝖊𝖓 , 𝕯𝖔𝖓𝖌 𝕲𝖔𝖔, 𝖙𝖍𝖊 𝖇𝖆𝖉 𝖑𝖚𝖈𝖐 𝖎𝖓𝖈𝖆𝖗𝖓𝖆𝖙𝖊 𝖜𝖍𝖔 𝖉𝖗𝖊𝖆𝖒𝖘 𝖔𝖋 𝖇𝖊𝖈𝖔𝖒𝖎𝖓𝖌 𝖆 𝖋𝖎𝖑𝖒 𝖉𝖎𝖗𝖊𝖈𝖙𝖔𝖗, 𝕵𝖔𝖔𝖓 𝕶𝖎, 𝖆𝖓 𝖊𝖈𝖈𝖊𝖓𝖙𝖗𝖎𝖈 𝖆𝖈𝖙𝖔𝖗 𝖜𝖍𝖔 𝖕𝖊𝖗𝖋𝖔𝖗𝖒𝖘 𝖙𝖔 𝖒𝖆𝖐𝖊 𝖆 𝖑𝖎𝖛𝖎𝖓𝖌, 𝖆𝖓𝖉 𝕯𝖔𝖔 𝕾𝖍𝖎𝖐, 𝖆 𝖋𝖗𝖊𝖊𝖑𝖆𝖓𝖈𝖊𝖗 𝖜𝖗𝖎𝖙𝖊𝖗 𝖜𝖍𝖔 𝖋𝖎𝖉𝖉𝖑𝖊𝖘 𝖆𝖗𝖔𝖚𝖓𝖉 𝖉𝖔𝖎𝖓𝖌 𝖓𝖔𝖙𝖍𝖎𝖓𝖌 𝖒𝖔𝖘𝖙 𝖔𝖋 𝖙𝖍𝖊 𝖙𝖎𝖒𝖊 - 𝖔𝖕𝖊𝖓 𝖆 𝖌𝖚𝖊𝖘𝖙 𝖍𝖔𝖚𝖘𝖊 𝖓𝖆𝖒𝖊𝖉 “
𝕿𝖍𝖗𝖊𝖊 𝖛𝖊𝖗𝖞 𝖉𝖎𝖋𝖋𝖊𝖗𝖊𝖓𝖙 𝖞𝖔𝖚𝖓𝖌 𝖒𝖊𝖓 , 𝕯𝖔𝖓𝖌 𝕲𝖔𝖔, 𝖙𝖍𝖊 𝖇𝖆𝖉 𝖑𝖚𝖈𝖐 𝖎𝖓𝖈𝖆𝖗𝖓𝖆𝖙𝖊 𝖜𝖍𝖔 𝖉𝖗𝖊𝖆𝖒𝖘 𝖔𝖋 𝖇𝖊𝖈𝖔𝖒𝖎𝖓𝖌 𝖆 𝖋𝖎𝖑𝖒 𝖉𝖎𝖗𝖊𝖈𝖙𝖔𝖗, 𝕵𝖔𝖔𝖓 𝕶𝖎, 𝖆𝖓 𝖊𝖈𝖈𝖊𝖓𝖙𝖗𝖎𝖈 𝖆𝖈𝖙𝖔𝖗 𝖜𝖍𝖔 𝖕𝖊𝖗𝖋𝖔𝖗𝖒𝖘 𝖙𝖔 𝖒𝖆𝖐𝖊 𝖆 𝖑𝖎𝖛𝖎𝖓𝖌, 𝖆𝖓𝖉 𝕯𝖔𝖔 𝕾𝖍𝖎𝖐, 𝖆 𝖋𝖗𝖊𝖊𝖑𝖆𝖓𝖈𝖊𝖗 𝖜𝖗𝖎𝖙𝖊𝖗 𝖜𝖍𝖔 𝖋𝖎𝖉𝖉𝖑𝖊𝖘 𝖆𝖗𝖔𝖚𝖓𝖉 𝖉𝖔𝖎𝖓𝖌 𝖓𝖔𝖙𝖍𝖎𝖓𝖌 𝖒𝖔𝖘𝖙 𝖔𝖋 𝖙𝖍𝖊 𝖙𝖎𝖒𝖊 - 𝖔𝖕𝖊𝖓 𝖆 𝖌𝖚𝖊𝖘𝖙 𝖍𝖔𝖚𝖘𝖊 𝖓𝖆𝖒𝖊𝖉 “
𝕿𝖍𝖗𝖊𝖊 𝖛𝖊𝖗𝖞 𝖉𝖎𝖋𝖋𝖊𝖗𝖊𝖓𝖙 𝖞𝖔𝖚𝖓𝖌 𝖒𝖊𝖓 , 𝕯𝖔𝖓𝖌 𝕲𝖔𝖔, 𝖙𝖍𝖊 𝖇𝖆𝖉 𝖑𝖚𝖈𝖐 𝖎𝖓𝖈𝖆𝖗𝖓𝖆𝖙𝖊 𝖜𝖍𝖔 𝖉𝖗𝖊𝖆𝖒𝖘 𝖔𝖋 𝖇𝖊𝖈𝖔𝖒𝖎𝖓𝖌 𝖆 𝖋𝖎𝖑𝖒 𝖉𝖎𝖗𝖊𝖈𝖙𝖔𝖗, 𝕵𝖔𝖔𝖓 𝕶𝖎, 𝖆𝖓 𝖊𝖈𝖈𝖊𝖓𝖙𝖗𝖎𝖈 𝖆𝖈𝖙𝖔𝖗 𝖜𝖍𝖔 𝖕𝖊𝖗𝖋𝖔𝖗𝖒𝖘 𝖙𝖔 𝖒𝖆𝖐𝖊 𝖆 𝖑𝖎𝖛𝖎𝖓𝖌, 𝖆𝖓𝖉 𝕯𝖔𝖔 𝕾𝖍𝖎𝖐, 𝖆 𝖋𝖗𝖊𝖊𝖑𝖆𝖓𝖈𝖊𝖗 𝖜𝖗𝖎𝖙𝖊𝖗 𝖜𝖍𝖔 𝖋𝖎𝖉𝖉𝖑𝖊𝖘 𝖆𝖗𝖔𝖚𝖓𝖉 𝖉𝖔𝖎𝖓𝖌 𝖓𝖔𝖙𝖍𝖎𝖓𝖌 𝖒𝖔𝖘𝖙 𝖔𝖋 𝖙𝖍𝖊 𝖙𝖎𝖒𝖊 - 𝖔𝖕𝖊𝖓 𝖆 𝖌𝖚𝖊𝖘𝖙 𝖍𝖔𝖚𝖘𝖊 𝖓𝖆𝖒𝖊𝖉 “

ᴡᴇʟᴄᴏᴍᴇ ᴛᴏ ᴡᴀɪᴋɪᴋɪ s𝟷(𝟸𝟶𝟷𝟾)

32 Pins
Guo Junchen/ Zhao Yiqin/ Amy Sun
Guo Junchen/ Zhao Yiqin/ Amy Sun
Guo Junchen/ Zhao Yiqin/ Amy Sun

ᴀᴄᴄɪᴅᴇɴᴛᴀʟʟʏ ɪɴ ʟᴏᴠᴇ (𝟸𝟶𝟷𝟾)

57 Pins
Ivy Chen/ Wang Zi Qi/ Nita Xia/ Archie Kao
Ivy Chen/ Wang Zi Qi/ Nita Xia/ Archie Kao
Ivy Chen/ Wang Zi Qi/ Nita Xia/ Archie Kao

ʟᴏᴠᴇ ɪs ɪɴ ᴛʜᴇ ᴀɪʀ (𝟸𝟶𝟷𝟾)

43 Pins
"2017 version of "School" series, which reflect real high schoolers' lives who have lots of secrets and thoughts. "School 2017" will show different high school student who struggle and grow mature a lot.
"2017 version of "School" series, which reflect real high schoolers' lives who have lots of secrets and thoughts. "School 2017" will show different high school student who struggle and grow mature a lot.
"2017 version of "School" series, which reflect real high schoolers' lives who have lots of secrets and thoughts. "School 2017" will show different high school student who struggle and grow mature a lot.

sᴄʜᴏᴏʟ 𝟸𝟶𝟷𝟽

153 Pins