قبـل لا أغفه ويمـر بجفنـي نـوم.. حچايــه خليهـا تعيـش بداخـــلك.. خاف باچــر الله ماكاتبلي أعيـش.. چنـت بآخـر ليلـه فـد مشتاقــلك.. هيام ~~

قبـل لا أغفه ويمـر بجفنـي نـوم.. حچايــه خليهـا تعيـش بداخـــلك.. خاف باچــر الله ماكاتبلي أعيـش.. چنـت بآخـر ليلـه فـد مشتاقــلك.. هيام ~~

Pinterest
Search