ਮੁਕੱਦਰ ਹੋਵੇ ਤੇਜ਼ ਤਾੰ ਨੱਖਰੇ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾੰਦੇ ਨੇ।   ਕਿਸਮਤ ਹੋਵੇ ਮਾੜੀ ਤਾੰ ਹਾਸੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਬਣ ਜਾੰਦੇ ਨੇ। #punjabi

ਮੁਕੱਦਰ ਹੋਵੇ ਤੇਜ਼ ਤਾੰ ਨੱਖਰੇ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਮਤ ਹੋਵੇ ਮਾੜੀ ਤਾੰ ਹਾਸੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਬਣ ਜਾੰਦੇ ਨੇ। #punjabi

Sikh Quotes, Punjabi Quotes, Prayer Board, Wood Paintings, Picture Quotes, Punjabi Funny, Quotation, Religion, Warriors

Gurbani Quotes, Not Quotes, Nice Quotes, Punjabi Quotes, Crochet Bracelet, Poetry, Religion, Lord, Happiness

English Thoughts, Indian Quotes, Punjabi Quotes, English Quotes, Nice Quotes, Deep Words, Salma Hayek, Quotations, Indian Weddings

Pinterest
Search