Jaypee Business School
Jaypee Business School
Jaypee Business School

Jaypee Business School

Jaypee Business School (JBS) is the latest symbol of the vision of our Founder Chancellor Hon’ble Shri Jaiprakash Gaur ji.