Majji Mahesh

Majji Mahesh

0 followers
·
1 followers
Majji Mahesh
More ideas from Majji
అంకోల      ఊడుగు ెటట్ ుఅం ారవృకష్    ార ెటట్ ుఅంజ       అ ల్ ెటట్ ుఅం ర      అం రపండుఅంతర్ ాచక    మ...

Aurvedic wrods meaning and their root words

@@LiNRPV²R¶V ¿ÁÈíÁV@LigRi ª«sVLôRi©«s@LigSLRiª«sÌýÁLki@Ligki@LiÒÁLRixmsLi²R¶V@LiÒÁLRixmsLi²R¶V (FsLi²T¶©«sμj¶)@LiÇÁÚLRixm...

@@LiNRPV²R¶V ¿ÁÈíÁV@LigRi ª«sVLôRi©«s@LigSLRiª«sÌýÁLki@Ligki@LiÒÁLRixmsLi²R¶V@LiÒÁLRixmsLi²R¶V (FsLi²T¶©«sμj¶)@LiÇÁÚLRixm...