തനചച കടല ഒര റ അലല സർ.. :O #Icuchalu #plainjoke  Credits : Ananth Mohan ICU

തനചച കടല ഒര റ അലല സർ.. :O #Icuchalu #plainjoke Credits : Ananth Mohan ICU

pin 1
Hahaha

Hahaha

Malayalam Trolls,Icu

Troll Malayalam,Malayalam Funny,Icu,Kerala,Trolls

Troll Malayalam,Malayalam Funny,Icu,Trolls

കടടകരനര ല പയനറ പറഞഞ കടകകൻ സമമയകകലല.. :/ #icuchalu #currentaffairs Credits : Shaila Begum P ICU

കടടകരനര ല പയനറ പറഞഞ കടകകൻ സമമയകകലല.. :/ #icuchalu #currentaffairs Credits : Shaila Begum P ICU

ആകശ ചരവലര പനനൻ കണണ തടട മറചച .... :P  #icuchalu #movie #plainjoke Credits: Sanjay Sukumaran ICU

ആകശ ചരവലര പനനൻ കണണ തടട മറചച .... :P #icuchalu #movie #plainjoke Credits: Sanjay Sukumaran ICU

കററ പറയൻ പററതതലല  #icuchalu #plainjoke Credits: Ananth Mohan ICU

കററ പറയൻ പററതതലല #icuchalu #plainjoke Credits: Ananth Mohan ICU

എനതങകല പറഞഞ അപപ അകതത.. #icuchalu #currentaffairs Credits: Praveen chiku ICU

എനതങകല പറഞഞ അപപ അകതത.. #icuchalu #currentaffairs Credits: Praveen chiku ICU

Pinterest • The world’s catalogue of ideas
Search