Explore Quotes and more!

انسان با حرمت نفس واقع بينانه رفتار خود را نقد میكند و می کوشد رفتارش را با اصول درستی همراه كند و خوشحالی یا ناراحتی دیگران مشکل او نیست http://holakoueearchive.co

انسان با حرمت نفس واقع بينانه رفتار خود را نقد میكند و می کوشد رفتارش را با اصول درستی همراه كند و خوشحالی یا ناراحتی دیگران مشکل او نیست http://holakoueearchive.co

من وقتی دوست داشتنی هستم که یک نفر من را دوست داشته باشد. برای اینکه همان یک نفر کافی است. http://holakoueearchive.co

من وقتی دوست داشتنی هستم که یک نفر من را دوست داشته باشد. برای اینکه همان یک نفر کافی است. http://holakoueearchive.co

عشق مثل درخت ظریف و لطیفی است که باید همه گونه از آن مراقبت کرد و گرنه می میرد و هرگز نباید فکر کنیم چون هست پس می ماند http://holakoueearchive.co

عشق مثل درخت ظریف و لطیفی است که باید همه گونه از آن مراقبت کرد و گرنه می میرد و هرگز نباید فکر کنیم چون هست پس می ماند http://holakoueearchive.co

اگر پدر و مادر روزي پنجاه باربه اندازه اين پيام رو به فرزندشون بدن كه تو خوبي اين اميد هست كه بچه در هجده سالگي به اين نتيجه برسه كه من خوبم http://holakoueearchive.co

اگر پدر و مادر روزي پنجاه باربه اندازه اين پيام رو به فرزندشون بدن كه تو خوبي اين اميد هست كه بچه در هجده سالگي به اين نتيجه برسه كه من خوبم http://holakoueearchive.co

امروز ما قطره بارانی هستیم که قرار است هویت و فردیت خودمان را پیدا کنیم. بنابراین مساله اول حرمت نفس این است که من منم و تو تو. http://holakoueearchive.co

امروز ما قطره بارانی هستیم که قرار است هویت و فردیت خودمان را پیدا کنیم. بنابراین مساله اول حرمت نفس این است که من منم و تو تو. http://holakoueearchive.co

عقل توانایی درک روابط پنهان اشیا است http://holakoueearchive.co

عقل توانایی درک روابط پنهان اشیا است http://holakoueearchive.co

وقتي انسان نخواهد واقع بينانه و مسئولانه و اخلاقي عمل بكند هر تفاوتي و تبعيضي را توجيه مي كند http://holakoueearchive.co

وقتي انسان نخواهد واقع بينانه و مسئولانه و اخلاقي عمل بكند هر تفاوتي و تبعيضي را توجيه مي كند http://holakoueearchive.co

امروز ما قطره بارانی هستیم که قرار است هویت و فردیت خودمان را پیدا کنیم. بنابراین مساله اول حرمت نفس این است که من منم و تو تو. http://holakoueearchive.co

امروز ما قطره بارانی هستیم که قرار است هویت و فردیت خودمان را پیدا کنیم. بنابراین مساله اول حرمت نفس این است که من منم و تو تو. http://holakoueearchive.co

عشق را باید حس کرد و هرچه مربوط به آنست احساس و ابراز کرد انسان باید این حال و اشتیاق و احساس خوب را در خودش تقویت کند http://holakoueearchive.co

عشق را باید حس کرد و هرچه مربوط به آنست احساس و ابراز کرد انسان باید این حال و اشتیاق و احساس خوب را در خودش تقویت کند http://holakoueearchive.co

شما قرار است خودتان خودتان را باور کنید و با ملاک ها باورهای خودتان را بسنجید نه اینکه خود را به دیگران بباورانید http://holakoueearchive.co

شما قرار است خودتان خودتان را باور کنید و با ملاک ها باورهای خودتان را بسنجید نه اینکه خود را به دیگران بباورانید http://holakoueearchive.co

Pinterest
Search