Explore Today S Promise, Immanuel God and more!

நீங்கள் எனக்கு ஆசாரிய ராஜ்யமும் பரிசுத்த ஜாதியுமாய் இருப்பீர்கள். யாத்திராகமம் 19:6

நீங்கள் எனக்கு ஆசாரிய ராஜ்யமும் பரிசுத்த ஜாதியுமாய் இருப்பீர்கள். யாத்திராகமம் 19:6

பயப்படாதேயுங்கள், உங்கள் கைகள் திடப்படக்கடவது. சகரியா 8:13

பயப்படாதேயுங்கள், உங்கள் கைகள் திடப்படக்கடவது. சகரியா 8:13

விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான். எபிரெயர் 10:38

விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான். எபிரெயர் 10:38

தேவனிடத்தில் சேருங்கள், அப்பொழுது அவர் உங்களிடத்தில் சேருவார். யாக்கோபு 4:8

தேவனிடத்தில் சேருங்கள், அப்பொழுது அவர் உங்களிடத்தில் சேருவார். யாக்கோபு 4:8

ස්වාමීන් වහන්සේ වැටෙන සියල්ලන්ට ආධාර සේක, නැමී සිටින සියල්ලන් කෙළින් සිටුවනසේක. ගීතාවලිය 145:14

ස්වාමීන් වහන්සේ වැටෙන සියල්ලන්ට ආධාර සේක, නැමී සිටින සියල්ලන් කෙළින් සිටුවනසේක. ගීතාවලිය 145:14

Not too long ago, I woke up one day and decided I was going to be attentive to, and present with, my kids the whole day. I was interested in every toy th...

Not too long ago, I woke up one day and decided I was going to be attentive to, and present with, my kids the whole day. I was interested in every toy th...

கர்த்தர் தம்முடைய ஜனத்தின்மேல் பிரியம் வைக்கிறார். சங்கீதம் 149:4

கர்த்தர் தம்முடைய ஜனத்தின்மேல் பிரியம் வைக்கிறார். சங்கீதம் 149:4

என்னை நோக்கி விண்ணப்பம்பண்ணுவீர்கள்; நான் உங்களுக்குச் செவிகொடுப்பேன். எரேமியா 29:12

என்னை நோக்கி விண்ணப்பம்பண்ணுவீர்கள்; நான் உங்களுக்குச் செவிகொடுப்பேன். எரேமியா 29:12

கர்த்தாவே, பரிசுத்தமானது நித்தியநாளாக உமது ஆலயத்தின் அலங்காரமாயிருக்கிறது. சங்கீதம் 93:5

கர்த்தாவே, பரிசுத்தமானது நித்தியநாளாக உமது ஆலயத்தின் அலங்காரமாயிருக்கிறது. சங்கீதம் 93:5

Pinterest • The world’s catalogue of ideas
Search