} sock monkey taggie! | crafty stuff | Pinterest | Monkey, Sock monkey baby and Blanket