Explore On Instagram, Follow Me and more!

HBD..ณวภา..(ผจดการ) พตายกขอใหนองมความสขมากๆ คดและหวงสงใดไว กขอใหไดรบในสงนน การงาน (ถงแมงานททำจะเกยวกบการดแลพทกอยางกตาม)กขอใหไมมอปสรรคขวากหนาม ราบรนทกอยางนะคะ และทสำคญทกวนท1และวนท16กขอใหเฮงๆๆ แบบนตลอดไปดวย55สำคญมากกวานนและเปนหวงทสดคอสขภาพรางกาย ขอใหนำหนกลดลงตามทตงเปาและตงใจไวเรวๆนะ ทำทกอยางในชวตอยางเตมท มหลายอยางทอยากไดกสจนม แตขอใหมมากทสดคอสขภาพทดคะ เราจะแขงแรงไปพรอมๆกน ชวตจะตองมความสขทกๆดาน ทงงาน ความฝน กตองสำเรจๆ ..ขอบคณทอยขางๆ…

HBD..ณวภา..(ผจดการ) พตายกขอใหนองมความสขมากๆ คดและหวงสงใดไว กขอใหไดรบในสงนน การงาน (ถงแมงานททำจะเกยวกบการดแลพทกอยางกตาม)กขอใหไมมอปสรรคขวากหนาม ราบรนทกอยางนะคะ และทสำคญทกวนท1และวนท16กขอใหเฮงๆๆ แบบนตลอดไปดวย55สำคญมากกวานนและเปนหวงทสดคอสขภาพรางกาย ขอใหนำหนกลดลงตามทตงเปาและตงใจไวเรวๆนะ ทำทกอยางในชวตอยางเตมท มหลายอยางทอยากไดกสจนม แตขอใหมมากทสดคอสขภาพทดคะ เราจะแขงแรงไปพรอมๆกน ชวตจะตองมความสขทกๆดาน ทงงาน ความฝน กตองสำเรจๆ ..ขอบคณทอยขางๆ…

..มวนชนสงกรานต กลบบานปลอดภย รดนำขอพรผใหญ มความสขหลายๆ โชคดปใหมไทยคะ.. 13 เม.ย.2560 #taiorathai | Follow me on instagram @tai_orathai27

..มวนชนสงกรานต กลบบานปลอดภย รดนำขอพรผใหญ มความสขหลายๆ โชคดปใหมไทยคะ.. 13 เม.ย.2560 #taiorathai | Follow me on instagram @tai_orathai27

ตาฮกคก สะออนกระทง "นองมะล" พตายมกมก   #เอนดฮกหนมะล #taiorathai ขอบคณเจาของภาพดวยนะคะ | Follow me on instagram @tai_orathai27

ตาฮกคก สะออนกระทง "นองมะล" พตายมกมก #เอนดฮกหนมะล #taiorathai ขอบคณเจาของภาพดวยนะคะ | Follow me on instagram @tai_orathai27

วนนกอนไปออกกำลงกาย สงกวยเตยวหมตนยอดบญ พรอมยำลกชนปลา มาทานกนทหองอด แซบหลายย ทสำคญสะดวกสบายบรการสงถงท ใครอยากลองทานโทรสงเลยคะ 098-8900190 พปย  | Follow me on instagram @tai_orathai27

วนนกอนไปออกกำลงกาย สงกวยเตยวหมตนยอดบญ พรอมยำลกชนปลา มาทานกนทหองอด แซบหลายย ทสำคญสะดวกสบายบรการสงถงท ใครอยากลองทานโทรสงเลยคะ 098-8900190 พปย | Follow me on instagram @tai_orathai27

..อบซอลา สวเดน ตอนนต2 เสรจงานแลว พงกลบถงทพกคะ นอนกอนเดอตองตนเดนทางแตเชาอกคะ พรงนเจอกนทเมองแฮนนง ประเทศเดนมารก นะคะ.. ..ฝากถงพนองทางเมองไทย เยนน 18.00น. อยาลมเปดทว ชอง 23 เวรคพอย ชมรายการ ไมคทองคำ กนดวยนะคะ.. ..ฟงเพลง #สเทนองใหบอกแน พรอมกนคะ.. #taiorathai | Follow me on instagram @tai_orathai27

..อบซอลา สวเดน ตอนนต2 เสรจงานแลว พงกลบถงทพกคะ นอนกอนเดอตองตนเดนทางแตเชาอกคะ พรงนเจอกนทเมองแฮนนง ประเทศเดนมารก นะคะ.. ..ฝากถงพนองทางเมองไทย เยนน 18.00น. อยาลมเปดทว ชอง 23 เวรคพอย ชมรายการ ไมคทองคำ กนดวยนะคะ.. ..ฟงเพลง #สเทนองใหบอกแน พรอมกนคะ.. #taiorathai | Follow me on instagram @tai_orathai27

..บายวานน ตาย-รชนก สาวนาจะหลวย อบลฯ คนอสาน กบสาวสะตอแดนใต เมองนครศรฯ มสมภาษณขาวสด พรอมครสลา คณวฒ ณ หองอดซำบายใจ เลาความเปนไปของคอนเสรตสลา คณวฒ คนสรางเพลง เพลงสรางคน ทจะมขนในวนท27สงหาคม น ยำอกทดวยภาพนนะคะ.. ..อรณสวสดคะ.. #taiorathai #สาวดอกหญา #ตายอรทย | Follow me on instagram @tai_orathai27

..บายวานน ตาย-รชนก สาวนาจะหลวย อบลฯ คนอสาน กบสาวสะตอแดนใต เมองนครศรฯ มสมภาษณขาวสด พรอมครสลา คณวฒ ณ หองอดซำบายใจ เลาความเปนไปของคอนเสรตสลา คณวฒ คนสรางเพลง เพลงสรางคน ทจะมขนในวนท27สงหาคม น ยำอกทดวยภาพนนะคะ.. ..อรณสวสดคะ.. #taiorathai #สาวดอกหญา #ตายอรทย | Follow me on instagram @tai_orathai27

เมอชวงตนเดอนทผานมา ตายและพดอกออ มโอกาสไดไปเยยมชมวธการทอผาไหม และรอฟนความจำสมยเดกๆ ทสวนสามพราน จ.นครปฐม ลองยอมเอง สาวไหมเอง กวาจะไดผาไหมแตละผนหลายขนตอนมากคะ.. #taiorathai #สาวดอกหญา #ตายอรทย | Follow me on instagram @tai_orathai27

เมอชวงตนเดอนทผานมา ตายและพดอกออ มโอกาสไดไปเยยมชมวธการทอผาไหม และรอฟนความจำสมยเดกๆ ทสวนสามพราน จ.นครปฐม ลองยอมเอง สาวไหมเอง กวาจะไดผาไหมแตละผนหลายขนตอนมากคะ.. #taiorathai #สาวดอกหญา #ตายอรทย | Follow me on instagram @tai_orathai27

..HBD.. อ.บอย ธระพงษ ศกดแกว  ขอให อ. มสขภาพรางกายแขงแรงนะคะ มแรงกาย พลงใจสรางงานสรางดนตรเพราะๆ ตอไปนานๆนะคะ.. ..มความสขหลายๆเดอคะ.. #taiorathai | Follow me on instagram @tai_orathai27

..HBD.. อ.บอย ธระพงษ ศกดแกว ขอให อ. มสขภาพรางกายแขงแรงนะคะ มแรงกาย พลงใจสรางงานสรางดนตรเพราะๆ ตอไปนานๆนะคะ.. ..มความสขหลายๆเดอคะ.. #taiorathai | Follow me on instagram @tai_orathai27

หลงจากไปกนทเรยนกนทสวน กอนเขาทพก ขอมอหนกๆอมๆกนอกสกหนอย กบ แจวฮอน ทราน J-House อรอยมาก ใครชอบทานบฟเฟ มาทรานนคมมากๆคะ  #taiorathai #แจวฮอน  | Follow me on instagram @tai_orathai27

หลงจากไปกนทเรยนกนทสวน กอนเขาทพก ขอมอหนกๆอมๆกนอกสกหนอย กบ แจวฮอน ทราน J-House อรอยมาก ใครชอบทานบฟเฟ มาทรานนคมมากๆคะ #taiorathai #แจวฮอน | Follow me on instagram @tai_orathai27

..มาชมคอนเสรต และ มาใหกำลงใจศลปนลานตลบคะ.. ..วนนมาในฐานะคนชม.. #Taiorathai #สาวดอกหญา #ตายอรทย | Follow me on instagram @tai_orathai27

..มาชมคอนเสรต และ มาใหกำลงใจศลปนลานตลบคะ.. ..วนนมาในฐานะคนชม.. #Taiorathai #สาวดอกหญา #ตายอรทย | Follow me on instagram @tai_orathai27

Pinterest
Search