Explore Flower, Crane and more!

https://www.facebook.com/WonderBirds-171150349611448/?ref=hl Sếu gáy trắng; Họ Sếu-Gruidae; Mông cổ và Trung Hoa || White-naped crane (Grus vipio); IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Vulnerable (VU)(Loài sắp nguy cấp)

https://www.facebook.com/WonderBirds-171150349611448/?ref=hl Sếu gáy trắng; Họ Sếu-Gruidae; Mông cổ và Trung Hoa || White-naped crane (Grus vipio); IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Vulnerable (VU)(Loài sắp nguy cấp)

Streaked Spiderhunter (Arachnothera magna) tropical Southeast Asia, Malaysia and Thailand

Streaked Spiderhunter (Arachnothera magna) tropical Southeast Asia, Malaysia and Thailand

https://www.facebook.com/WonderBirds-171150349611448/ Nuốc bụng vàng; Họ Nuốc-Trogonidae; Đông Nam Á || Orange-breasted trogon (Harpactes oreskios) IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm)

https://www.facebook.com/WonderBirds-171150349611448/ Nuốc bụng vàng; Họ Nuốc-Trogonidae; Đông Nam Á || Orange-breasted trogon (Harpactes oreskios) IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm)

https://www.facebook.com/WonderBirds-171150349611448/ Nuốc bụng vàng; Họ Nuốc-Trogonidae; Đông Nam Á || Orange-breasted trogon (Harpactes oreskios) IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm)

https://www.facebook.com/WonderBirds-171150349611448/ Nuốc bụng vàng; Họ Nuốc-Trogonidae; Đông Nam Á || Orange-breasted trogon (Harpactes oreskios) IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm)

https://www.facebook.com/WonderBirds-171150349611448/ Cò mỏ giầy; Họ Cò mỏ giầy-Balaenicipitidae; châu Phi || Shoebill/Whalehead (Balaeniceps rex) IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Vulnerable (VU)(Loài sắp nguy cấp)

https://www.facebook.com/WonderBirds-171150349611448/ Cò mỏ giầy; Họ Cò mỏ giầy-Balaenicipitidae; châu Phi || Shoebill/Whalehead (Balaeniceps rex) IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Vulnerable (VU)(Loài sắp nguy cấp)

Rose-ringed parakeet/Ring-necked parakeet (Psittacula krameri).

Rose-ringed parakeet/Ring-necked parakeet (Psittacula krameri).

https://www.facebook.com/WonderBirds-171150349611448/ Sẻ đồng mào; Họ Sẻ đồng-Emberizidae; Nam Á và Đông Nam Á || Crested bunting (Melophus lathami) IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm)

https://www.facebook.com/WonderBirds-171150349611448/ Sẻ đồng mào; Họ Sẻ đồng-Emberizidae; Nam Á và Đông Nam Á || Crested bunting (Melophus lathami) IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm)

https://www.facebook.com/WonderBirds-171150349611448/ Chim Whydah thiên đường đuôi dài; Họ Viduidae; đông Phi || Long-tailed (Eastern) paradise whydah (Vidua paradisaea) IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm)

https://www.facebook.com/WonderBirds-171150349611448/ Chim Whydah thiên đường đuôi dài; Họ Viduidae; đông Phi || Long-tailed (Eastern) paradise whydah (Vidua paradisaea) IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm)

https://www.facebook.com/WonderBirds-171150349611448/ Họa mi lửa; Họ Họa mi châu Đại Dương-Petroicidae; Đông-nam Úc và đảo Tasmania || Flame robin (Petroica phoenicea); IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Near Threatened (NT)(Loài sắp bị đe dọa).

https://www.facebook.com/WonderBirds-171150349611448/ Họa mi lửa; Họ Họa mi châu Đại Dương-Petroicidae; Đông-nam Úc và đảo Tasmania || Flame robin (Petroica phoenicea); IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Near Threatened (NT)(Loài sắp bị đe dọa).

Pinterest
Search