Explore Blackbirds, North America and more!

https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ Red-winged blackbird (male)(Agelaius phoeniceus); North America; IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm) || Chim Hoét đen cánh đỏ (trống); Bắc Mỹ; HỌ HOÉT TÂN THẾ GIỚI - ICTERIDAE (New World blackbirds, New World orioles, the bobolink, meadowlarks, grackles, cowbirds, oropendolas, caciques).

https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ Red-winged blackbird (male)(Agelaius phoeniceus); North America; IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm) || Chim Hoét đen cánh đỏ (trống); Bắc Mỹ; HỌ HOÉT TÂN THẾ GIỚI - ICTERIDAE (New World blackbirds, New World orioles, the bobolink, meadowlarks, grackles, cowbirds, oropendolas, caciques).

https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ Red-winged blackbird (male)(Agelaius phoeniceus); North America; IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm) || Chim Hoét đen cánh đỏ (trống); Bắc Mỹ; HỌ HOÉT TÂN THẾ GIỚI - ICTERIDAE (New World blackbirds, New World orioles, the bobolink, meadowlarks, grackles, cowbirds, oropendolas, caciques).

https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ Red-winged blackbird (male)(Agelaius phoeniceus); North America; IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm) || Chim Hoét đen cánh đỏ (trống); Bắc Mỹ; HỌ HOÉT TÂN THẾ GIỚI - ICTERIDAE (New World blackbirds, New World orioles, the bobolink, meadowlarks, grackles, cowbirds, oropendolas, caciques).

https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ Oriole blackbird (Gymnomystax mexicanus); Northern part of South America; IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm) || Chim Hoét đen vàng anh; phía bắc Nam Mỹ; HỌ HOÉT TÂN THẾ GIỚI - ICTERIDAE (New World blackbirds, New World orioles, the bobolink, meadowlarks, grackles, cowbirds, oropendolas, caciques).

https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ Oriole blackbird (Gymnomystax mexicanus); Northern part of South America; IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm) || Chim Hoét đen vàng anh; phía bắc Nam Mỹ; HỌ HOÉT TÂN THẾ GIỚI - ICTERIDAE (New World blackbirds, New World orioles, the bobolink, meadowlarks, grackles, cowbirds, oropendolas, caciques).

https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ Red-winged blackbird (male)(Agelaius phoeniceus); North America; IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm) || Chim Hoét đen cánh đỏ (trống); Bắc Mỹ; HỌ HOÉT TÂN THẾ GIỚI - ICTERIDAE (New World blackbirds, New World orioles, the bobolink, meadowlarks, grackles, cowbirds, oropendolas, caciques).

https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ Red-winged blackbird (male)(Agelaius phoeniceus); North America; IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm) || Chim Hoét đen cánh đỏ (trống); Bắc Mỹ; HỌ HOÉT TÂN THẾ GIỚI - ICTERIDAE (New World blackbirds, New World orioles, the bobolink, meadowlarks, grackles, cowbirds, oropendolas, caciques).

https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ Red-winged blackbird (Agelaius phoeniceus); North America; IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm) || Chim Hoét đen cánh đỏ; Bắc Mỹ; HỌ HOÉT TÂN THẾ GIỚI - ICTERIDAE (New World blackbirds, New World orioles, the bobolink, meadowlarks, grackles, cowbirds, oropendolas, caciques).

https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ Red-winged blackbird (Agelaius phoeniceus); North America; IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm) || Chim Hoét đen cánh đỏ; Bắc Mỹ; HỌ HOÉT TÂN THẾ GIỚI - ICTERIDAE (New World blackbirds, New World orioles, the bobolink, meadowlarks, grackles, cowbirds, oropendolas, caciques).

https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ Oriole blackbird (Gymnomystax mexicanus); Northern part of South America; IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm) || Chim Hoét đen vàng anh; phía bắc Nam Mỹ; HỌ HOÉT TÂN THẾ GIỚI - ICTERIDAE (New World blackbirds, New World orioles, the bobolink, meadowlarks, grackles, cowbirds, oropendolas, caciques).

https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ Oriole blackbird (Gymnomystax mexicanus); Northern part of South America; IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm) || Chim Hoét đen vàng anh; phía bắc Nam Mỹ; HỌ HOÉT TÂN THẾ GIỚI - ICTERIDAE (New World blackbirds, New World orioles, the bobolink, meadowlarks, grackles, cowbirds, oropendolas, caciques).

https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ Oriole blackbird (Gymnomystax mexicanus); Northern part of South America; IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm) || Chim Hoét đen vàng anh; phía bắc Nam Mỹ; HỌ HOÉT TÂN THẾ GIỚI - ICTERIDAE (New World blackbirds, New World orioles, the bobolink, meadowlarks, grackles, cowbirds, oropendolas, caciques).

https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ Oriole blackbird (Gymnomystax mexicanus); Northern part of South America; IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm) || Chim Hoét đen vàng anh; phía bắc Nam Mỹ; HỌ HOÉT TÂN THẾ GIỚI - ICTERIDAE (New World blackbirds, New World orioles, the bobolink, meadowlarks, grackles, cowbirds, oropendolas, caciques).

https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ Red-winged blackbird (male)(Agelaius phoeniceus); North America; IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm) || Chim Hoét đen cánh đỏ (trống); Bắc Mỹ; HỌ HOÉT TÂN THẾ GIỚI - ICTERIDAE (New World blackbirds, New World orioles, the bobolink, meadowlarks, grackles, cowbirds, oropendolas, caciques).

https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ Red-winged blackbird (male)(Agelaius phoeniceus); North America; IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm) || Chim Hoét đen cánh đỏ (trống); Bắc Mỹ; HỌ HOÉT TÂN THẾ GIỚI - ICTERIDAE (New World blackbirds, New World orioles, the bobolink, meadowlarks, grackles, cowbirds, oropendolas, caciques).

https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ Bobolink (male)(Dolichonyx oryzivorus); Summer in North America, wintering in southern South America; IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm) <(") Hoét tân thế giới Bobolink (trống); Mùa hè làm tổ và sinh sản ở Bắc Mỹ, mùa đông di trú đến miền nam của Nam Mỹ; HỌ HOÉT TÂN THẾ GIỚI - ICTERIDAE (New World blackbirds, New World orioles, Bobolinks, Meadowlarks, Grackles, Cowbirds, Oropendolas and Caciques.).

https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ Bobolink (male)(Dolichonyx oryzivorus); Summer in North America, wintering in southern South America; IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm) <(") Hoét tân thế giới Bobolink (trống); Mùa hè làm tổ và sinh sản ở Bắc Mỹ, mùa đông di trú đến miền nam của Nam Mỹ; HỌ HOÉT TÂN THẾ GIỚI - ICTERIDAE (New World blackbirds, New World orioles, Bobolinks, Meadowlarks, Grackles, Cowbirds, Oropendolas and Caciques.).

https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ Red-winged blackbird (male)(Agelaius phoeniceus); North America; IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm) || Chim Hoét đen cánh đỏ (trống); Bắc Mỹ; HỌ HOÉT TÂN THẾ GIỚI - ICTERIDAE (New World blackbirds, New World orioles, the bobolink, meadowlarks, grackles, cowbirds, oropendolas, caciques).

https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ Red-winged blackbird (male)(Agelaius phoeniceus); North America; IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm) || Chim Hoét đen cánh đỏ (trống); Bắc Mỹ; HỌ HOÉT TÂN THẾ GIỚI - ICTERIDAE (New World blackbirds, New World orioles, the bobolink, meadowlarks, grackles, cowbirds, oropendolas, caciques).

Pinterest
Search