Betty Friedan, second from right, with Gloria Steinem, Brenda Feigen Fasteau and Wilma Scott Heide at a meeting of the National Women’s Political Caucus, 1972.

30+ Badass Women That Changed The World We Live In Today -- One Of The Onna-Bugeisha, Female Samurai Warrior Of The Upper Bushi (Samurai), Class In Feudal Japan (Late 1800’s)

Đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ cũng là một sự kiến lớn trong thập kỷ này. Nó giúp người phụ nữ đấu tranh cho mình, sự kiện này cũng gây ảnh hưởng lớn cho thời trang lúc bấy giờ

Caprese Pesto Pasta Salad - the traditional Caprese salad in pasta form! the-girl-who-ate-everything.com

Caprese Pesto Pasta Salad - the traditional Caprese salad in pasta form! the-girl-who-ate-everything.com

Pinterest • The world’s catalogue of ideas
Search