Explore these ideas and more!

Explore related topics

There is an increased demand for smaller homes to meet the needs of tenants affected by the removal of the spare-room subsidy, but there has been little increase in the supply and availability of smaller housing and changes to existing accommodation have been limited.

There is an increased demand for smaller homes to meet the needs of tenants affected by the removal of the spare-room subsidy, but there has been little increase in the supply and availability of smaller housing and changes to existing accommodation have been limited.

Ystadegyn ar y nifer o denantiaid tai cymdeithasol sy’n hawlio budd-dal tai ar draws y Deyrnas Unedig

Ystadegyn ar y nifer o denantiaid tai cymdeithasol sy’n hawlio budd-dal tai ar draws y Deyrnas Unedig

Canfuwyd y canlynol fel rhan o’r adroddiad

Canfuwyd y canlynol fel rhan o’r adroddiad

Mae nifer yr aelwydydd sy’n atebol i dalu rhent uwch ar ôl i’r cymhorthdal ystafell sbâr gael ei ddiddymu wedi gostwng 14 y cant yn 2013-14 ond mae cynghorau a chymdeithasau tai yn disgwyl i’r niferoedd a gynorthwyir leihau yn y dyfodol

Mae nifer yr aelwydydd sy’n atebol i dalu rhent uwch ar ôl i’r cymhorthdal ystafell sbâr gael ei ddiddymu wedi gostwng 14 y cant yn 2013-14 ond mae cynghorau a chymdeithasau tai yn disgwyl i’r niferoedd a gynorthwyir leihau yn y dyfodol

Drwy gynnal arolwg o denantiaid tai cymdeithasol, canfu ymchwil Swyddfa Archwilio Cymru fod tenantiaid tai cymdeithasol a effeithir gan ddiddymu’r cymhorthdal ystafell sbâr a chyflwyno’r cap budd-daliadau wedi gweld cynnydd o 51 y cant yn eu dyled bersonol.

Drwy gynnal arolwg o denantiaid tai cymdeithasol, canfu ymchwil Swyddfa Archwilio Cymru fod tenantiaid tai cymdeithasol a effeithir gan ddiddymu’r cymhorthdal ystafell sbâr a chyflwyno’r cap budd-daliadau wedi gweld cynnydd o 51 y cant yn eu dyled bersonol.

Yn ôl Shelter Cymru, bu gostyngiad o £4.1 miliwn yn lefel yr arian a ddarparwyd i gefnogi gwasanaethau cynghori annibynnol yng Nghymru yn 2013-14 ac mae llai o wasanaethau ar gael  I gefnogi pobl y mae angen help arnynt i ddelio â’u problemau tai a dyled.

Yn ôl Shelter Cymru, bu gostyngiad o £4.1 miliwn yn lefel yr arian a ddarparwyd i gefnogi gwasanaethau cynghori annibynnol yng Nghymru yn 2013-14 ac mae llai o wasanaethau ar gael I gefnogi pobl y mae angen help arnynt i ddelio â’u problemau tai a dyled.

Tenants surveyed as part of our work had a mixed experience of the information they were told about Discretionary Housing Payments and their experience of applying for them.

Tenants surveyed as part of our work had a mixed experience of the information they were told about Discretionary Housing Payments and their experience of applying for them.

Ystadegyn ar y cynnydd mewn tenantiaid tai cymdeithasol sydd mewn ôl-ddyledion rhent ers cyflwyno diwygiadau lles

Ystadegyn ar y cynnydd mewn tenantiaid tai cymdeithasol sydd mewn ôl-ddyledion rhent ers cyflwyno diwygiadau lles

BLOG -Are we there yet? our report author Nick Selwyn talks about why welfare changes are a key issue for social housing providers, tenants and politicians in Wales.

Welfare Reform – Are we there yet?

BLOG -Are we there yet? our report author Nick Selwyn talks about why welfare changes are a key issue for social housing providers, tenants and politicians in Wales.

Adroddiad Allweddol: Rheoli Effaith Diwygiadau Lles ar Denantiaid Tai Cymdeithasol yng Nghymru

Key Report: Managing the Impact of Welfare Reform Changes on Social Housing Tenants in Wales

Mae'r adroddiad yn gwneud saith argymhelliad ar gyfer gwella

Mae'r adroddiad yn gwneud saith argymhelliad ar gyfer gwella

Rhan 2 - Edrych ar ba gynlluniau a threfniadau sydd gan gynghorau mewn lle i helpu eu tenantiaid tai gydag effaith diwygio lles

Rhan 2 - Edrych ar ba gynlluniau a threfniadau sydd gan gynghorau mewn lle i helpu eu tenantiaid tai gydag effaith diwygio lles

Mae Rhan 3 yn edrych ar sut mae cynghorau a chymdeithasau tai yn ceisio helpu tenantiaid i ymdopi â diddymiad y cymhorthdal ystafell sbâr

Mae Rhan 3 yn edrych ar sut mae cynghorau a chymdeithasau tai yn ceisio helpu tenantiaid i ymdopi â diddymiad y cymhorthdal ystafell sbâr

Over £7 million is now being spent on Discretionary Housing Payments in Wales and the budget rose by 304 per cent between 2012-13 and 2013-14.

Over £7 million is now being spent on Discretionary Housing Payments in Wales and the budget rose by 304 per cent between 2012-13 and 2013-14.

What joint working are councils doing to help their tenants with impacts of welfare reform?

What joint working are councils doing to help their tenants with impacts of welfare reform?

Cymharu effaith y penderfyniad i ddiddymu’r cymhorthdal ystafell sbâr yng Nghymru, Lloegr a’r Alban. Mae’r penderfyniad i ddiddymu’r cymhorthdal ystafell sbâr yn effeithio ar fwy o denantiaid tai cymdeithasol yng Nghymru ar gyfartaledd nag yn Lloegr neu’r Alban

Cymharu effaith y penderfyniad i ddiddymu’r cymhorthdal ystafell sbâr yng Nghymru, Lloegr a’r Alban. Mae’r penderfyniad i ddiddymu’r cymhorthdal ystafell sbâr yn effeithio ar fwy o denantiaid tai cymdeithasol yng Nghymru ar gyfartaledd nag yn Lloegr neu’r Alban

Pinterest
Search