Explore Brass, Memorial Tablet and more!

Brass, Memorial Tablet, Plaque

คำคมดีๆ - Thai Inspirational Quotes, Love Quotes, Funny Quotes, Life Quotes: คนฉลาดไม่ใช่ผู้ที่ชนะการโต้แย้ง แต่คนฉลาดคือผู้ที่...

คำคมดีๆ - Thai Inspirational Quotes, Love Quotes, Funny Quotes, Life Quotes: คนฉลาดไม่ใช่ผู้ที่ชนะการโต้แย้ง แต่คนฉลาดคือผู้ที่...

เคล็ดลับการอยู่บนโลกนี้อย่างมีปัญญา คือยิ้มรับความสุขที่ผ่านเข้ามา แต่พร้อมก็บอกลาเมื่อมันจากไป -อุษาวดี สินธุเสน

เคล็ดลับการอยู่บนโลกนี้อย่างมีปัญญา คือยิ้มรับความสุขที่ผ่านเข้ามา แต่พร้อมก็บอกลาเมื่อมันจากไป -อุษาวดี สินธุเสน

ติเตียนตนเองให้มาก...ติเตียนผู้อื่นให้น้อย ย่อมหลีกเลี่ยงความแค้นเคืองได้

ติเตียนตนเองให้มาก...ติเตียนผู้อื่นให้น้อย ย่อมหลีกเลี่ยงความแค้นเคืองได้

Pinterest
Search