Explore Gore Tex Jacket, Chinese Calligraphy, and more!

Explore related topics

Chinese Calligraphy Hanging Scroll 集稧帖 - 王文治 E009

Chinese Calligraphy Hanging Scroll 集稧帖 - 王文治 E009

【  雍正 书法  】 “花源最爱风香处,诗句常耽月露时。”整幅作品端庄流丽,丰腴饱满,用笔爽快,点画厚重,结体自然,给人以流美而不臃滞,清丽而不肥俗的艺术感受。

【 雍正 书法 】 “花源最爱风香处,诗句常耽月露时。”整幅作品端庄流丽,丰腴饱满,用笔爽快,点画厚重,结体自然,给人以流美而不臃滞,清丽而不肥俗的艺术感受。

☆书法对联:悠然自得,悠哉游哉的生活 Leisurely life

☆书法对联:悠然自得,悠哉游哉的生活 Leisurely life

Chinese Calligraphy Hanging Scroll 启功 Qi Gong C011

Chinese Calligraphy Hanging Scroll 启功 Qi Gong C011

HUANG RUHENG (1558 1626)FIVE-CHARACTER COUPLET IN RUNNING SCRIPT Ink on paper, couplet Dated 1616 83×18cm×2 黃汝亨(1558 1626) 行書五言聯 紙本 對聯 1616年作 識文: 洗硯魚吞墨,烹茶鶴避煙。 款識: 萬暦丙辰長至日贈弱侯同門社友清賞,寓生黃汝亨書之逸雲軒。 鈐印: 黃汝亨印(白) 貞父氏(朱) 松濤(朱) 鑒藏印: 孫氏珍藏(白) 頵公審定(朱) 五經五子之居(朱)

HUANG RUHENG (1558 1626)FIVE-CHARACTER COUPLET IN RUNNING SCRIPT Ink on paper, couplet Dated 1616 83×18cm×2 黃汝亨(1558 1626) 行書五言聯 紙本 對聯 1616年作 識文: 洗硯魚吞墨,烹茶鶴避煙。 款識: 萬暦丙辰長至日贈弱侯同門社友清賞,寓生黃汝亨書之逸雲軒。 鈐印: 黃汝亨印(白) 貞父氏(朱) 松濤(朱) 鑒藏印: 孫氏珍藏(白) 頵公審定(朱) 五經五子之居(朱)

Chinese Calligraphy Hanging Scroll '刘炳森, Liu Bingsen' - J014

Chinese Calligraphy Hanging Scroll '刘炳森, Liu Bingsen' - J014

Chinese Antiques, Antique China, Chinese Calligraphy, Porcelain, China, Ceramic Pottery

雍正 書法 --- “竹影横窗知月上,花香入户覺春來”。

雍正 書法 --- “竹影横窗知月上,花香入户覺春來”。

Chinese Calligraphy Hanging Scroll '皇十一子' D012

Chinese Calligraphy Hanging Scroll '皇十一子' D012

Pinterest
Search