Explore Sunset Pictures, Amazing Sunsets and more!

Explore related topics

خواهم به طریق مهر و پیوندفرزند ترا ز بهر فرزندکاین تشنه جگر که ریگ زاده استبر چشمه تو نظر نهاده استهر چشمه که آب لطف داردچون تشنه خورد به جان گواردزینسان که من این مراد جویمخجلت نبرم برآنچه گویممعروف‌ترین این زمانهدانی که منم درین میانههم حشمت و هم خزینه دارمهم آلت مهر و کینه دارممن در خرم و تو در فروشیبفروش متاع اگر به هوشیچندان که بها کنی پدیدارهستم به زیادتی خریدارهر نقد که آن بود بهائیبفروش چو آمدش روائیچون گفته شد این حدیث فرخنظامی گنجوی

خواهم به طریق مهر و پیوندفرزند ترا ز بهر فرزندکاین تشنه جگر که ریگ زاده استبر چشمه تو نظر نهاده استهر چشمه که آب لطف داردچون تشنه خورد به جان گواردزینسان که من این مراد جویمخجلت نبرم برآنچه گویممعروف‌ترین این زمانهدانی که منم درین میانههم حشمت و هم خزینه دارمهم آلت مهر و کینه دارممن در خرم و تو در فروشیبفروش متاع اگر به هوشیچندان که بها کنی پدیدارهستم به زیادتی خریدارهر نقد که آن بود بهائیبفروش چو آمدش روائیچون گفته شد این حدیث فرخنظامی گنجوی

https://www.facebook.com/CarnetWine/photos/a.574234855928099.1073741828.574156165935968/1017876221563958/?type=1

https://www.facebook.com/CarnetWine/photos/a.574234855928099.1073741828.574156165935968/1017876221563958/?type=1

Pinterest
Search