Explore these ideas and much more!

Explore related topics

張琹插畫學堂

張琹插畫學堂

ZHANG DAQIAN(1899~1983)A LADY Ink and color on paper, hanging scroll 107×36cm 張大千(1899~1983)  仕女 設色紙本  立軸 1939年作 款識:愁盈鏡裏山,心疊琹中恨。 濕露玉蘭秋,香伴金屏冷。雲歸月正圓,雁到人無信。孤損鳳凰釵,立盡梧桐影。宋人魏子敬生查子。己卯冬月,張大千寫。 鈐印:張季  大千  大風堂

ZHANG DAQIAN(1899~1983)A LADY Ink and color on paper, hanging scroll 107×36cm 張大千(1899~1983) 仕女 設色紙本 立軸 1939年作 款識:愁盈鏡裏山,心疊琹中恨。 濕露玉蘭秋,香伴金屏冷。雲歸月正圓,雁到人無信。孤損鳳凰釵,立盡梧桐影。宋人魏子敬生查子。己卯冬月,張大千寫。 鈐印:張季 大千 大風堂

︱張琹畫畫學堂︱: 八月 2012

︱張琹畫畫學堂︱: 八月 2012

︱張琹畫畫學堂︱

︱張琹畫畫學堂︱

︱張琹畫畫學堂︱

︱張琹畫畫學堂︱

︱張琹畫畫學堂︱

︱張琹畫畫學堂︱

張琹插畫學堂

張琹插畫學堂

張琹插畫學堂

張琹插畫學堂

Pinterest
Search