Explore Ps and more!

Explore related topics

حرف را مى شود از حنجره بلعيد و نگفت واى اگر چشم بخواند غم ناپيدا را . . .

حرف را مى شود از حنجره بلعيد و نگفت واى اگر چشم بخواند غم ناپيدا را . . .

قصه انسان قصه یک دل است و یک نردبان قصه بالا رفتن قصه هزار راه و یه نشانی قصه پله پله تا خدا...! قصه جستجو قصه از هر کجا تا او قصه انسان قصه پیله است و پروانه قصه تنیدن و شکافتن...! من اما هنوز اول قصه ام! ایستاده روی اولین پله نشانی گم کرده ام با دو بال نا تمام و یک آسمان... "خدایا "دست دلم را میگیری...! روزتون سرشار از عطر خدا

قصه انسان قصه یک دل است و یک نردبان قصه بالا رفتن قصه هزار راه و یه نشانی قصه پله پله تا خدا...! قصه جستجو قصه از هر کجا تا او قصه انسان قصه پیله است و پروانه قصه تنیدن و شکافتن...! من اما هنوز اول قصه ام! ایستاده روی اولین پله نشانی گم کرده ام با دو بال نا تمام و یک آسمان... "خدایا "دست دلم را میگیری...! روزتون سرشار از عطر خدا

چه وقت باید احساس بزرگی کرد: -هر گاه از خوشبختی همه "حتى" کسانی که دوستمان ندارند هم خوشحال شدیم. -هر گاه برای تحقیر نشدن دیگران از حق خود گذشتیم.  - هرگاه شادی را به کسانی که آن را از ما گرفته اند هدیه دادیم. - هرگاه خوبی ما به علت نشان دادن بدی دیگران نبود. - هرگاه کمتر رنجیدیم و بیشتر بخشیدیم. - هرگاه به بهانه عشق از دوست داشتن دیگران غافل نشدیم. - هرگاه اولین اندیشه ما برای رویارویی با دشمن انتقام نبود. - هرگاه دانستیم عزیزخدا نخواهیم شد مگر زمانی که وجودمان آرام بخش دیگران باشد…

چه وقت باید احساس بزرگی کرد: -هر گاه از خوشبختی همه "حتى" کسانی که دوستمان ندارند هم خوشحال شدیم. -هر گاه برای تحقیر نشدن دیگران از حق خود گذشتیم. - هرگاه شادی را به کسانی که آن را از ما گرفته اند هدیه دادیم. - هرگاه خوبی ما به علت نشان دادن بدی دیگران نبود. - هرگاه کمتر رنجیدیم و بیشتر بخشیدیم. - هرگاه به بهانه عشق از دوست داشتن دیگران غافل نشدیم. - هرگاه اولین اندیشه ما برای رویارویی با دشمن انتقام نبود. - هرگاه دانستیم عزیزخدا نخواهیم شد مگر زمانی که وجودمان آرام بخش دیگران باشد…

گاهی باید با یک فنجان چای دارچینی کنار پنجره ای لم داد و با لبخند گفت بی خیال همه آنها که کامم را در زندگی تلخ می کنند.

گاهی باید با یک فنجان چای دارچینی کنار پنجره ای لم داد و با لبخند گفت بی خیال همه آنها که کامم را در زندگی تلخ می کنند.

آدما كه میان فکر میکنی قراره تنهـاییتو پر کنن ولی به خودت میای كه يهو ميبينى تازه ترس از دست دادنشون هم به غمات اضافه شده و اين يعنى تو تنهاتر شدي...

آدما كه میان فکر میکنی قراره تنهـاییتو پر کنن ولی به خودت میای كه يهو ميبينى تازه ترس از دست دادنشون هم به غمات اضافه شده و اين يعنى تو تنهاتر شدي...

همیشه افراد ساکت را دوست داشتهام. هیچگاه نمیفهمی که در حال رقصیدن در رویای خود هستند یا دارند سنگینی بار هستی را به دوش میکشند...

همیشه افراد ساکت را دوست داشتهام. هیچگاه نمیفهمی که در حال رقصیدن در رویای خود هستند یا دارند سنگینی بار هستی را به دوش میکشند...

دومین روز از چالش کم کردن وزن

دومین روز از چالش کم کردن وزن

عمر با ارزش ترین دارایی آدمه اگر کسی برات وقت گذاشت یعنی داره ارزشمندترین موجودیشو خرجت میکنه "قدرشو بدون"

عمر با ارزش ترین دارایی آدمه اگر کسی برات وقت گذاشت یعنی داره ارزشمندترین موجودیشو خرجت میکنه "قدرشو بدون"

گاهی ایمان به آموخته های قبلی مانع رشد تو در آینده خواهد شد. بدان چه می آموزی

گاهی ایمان به آموخته های قبلی مانع رشد تو در آینده خواهد شد. بدان چه می آموزی

هيچوقت براى يك شب فوق العاده از قبل برنامه ريزى نكنيم برنامه داشتن توقع به وجود مى آورد مثلا توقع اينكه مرا به همه چيز و كس ترجيح دهى برآورده نشدن توقع حس عدم پشتيبانى مى آورد بى انصافى مى آورد لحظات عالى بيشتر وقت ها بدون پيش درآمد خاصى رخ مى دهند بدون پشيمانى بدون افسوس به سرانجام نرسيدن

هيچوقت براى يك شب فوق العاده از قبل برنامه ريزى نكنيم برنامه داشتن توقع به وجود مى آورد مثلا توقع اينكه مرا به همه چيز و كس ترجيح دهى برآورده نشدن توقع حس عدم پشتيبانى مى آورد بى انصافى مى آورد لحظات عالى بيشتر وقت ها بدون پيش درآمد خاصى رخ مى دهند بدون پشيمانى بدون افسوس به سرانجام نرسيدن

Pinterest
Search