Pinterest

Explore these ideas and much more!

10 ساعت سمی هوای پایتخت

10 ساعت سمی هوای پایتخت

استمرار آلودگی هوا تقریبا در سه هفته متوالی برای مردم نگران کننده شده است اما متاسفانه امروز شاهد افزایش شاخص آلودگی هوا و قرار گرفتن شاخص کیفیت هوا در وضعیت قرمز، یعنی خطر آلودگی هوا برای آحاد جامعه هستیم.وی افزود: شاخص کیفیت هوا در ساعت هشت صبح امروز ۱۵۹ است. در این شرایط توصیه می‌شود شهروندان از حضور غیر ضروری در فضای باز خودداری کنند.

استمرار آلودگی هوا تقریبا در سه هفته متوالی برای مردم نگران کننده شده است اما متاسفانه امروز شاهد افزایش شاخص آلودگی هوا و قرار گرفتن شاخص کیفیت هوا در وضعیت قرمز، یعنی خطر آلودگی هوا برای آحاد جامعه هستیم.وی افزود: شاخص کیفیت هوا در ساعت هشت صبح امروز ۱۵۹ است. در این شرایط توصیه می‌شود شهروندان از حضور غیر ضروری در فضای باز خودداری کنند.

سلامت: آلودگی هوا، خطری برای سلامت 35میلیون ایرانی است

سلامت: آلودگی هوا، خطری برای سلامت 35میلیون ایرانی است

http://www.coway.ir/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7/3368/%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%BA%D9%84%D8%B8%D8%AA-%D8%A2%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85

http://www.coway.ir/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7/3368/%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%BA%D9%84%D8%B8%D8%AA-%D8%A2%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85

هوای تهران در شرایط ناسالم قرار گرفت

هوای تهران در شرایط ناسالم قرار گرفت

وضعیت هوای مشهد روی خط قرمز

وضعیت هوای مشهد روی خط قرمز

گردِ ‌غبار بر سر خوزستانی‌ها

گردِ ‌غبار بر سر خوزستانی‌ها

هوای تبریز ناسالم شد

هوای تبریز ناسالم شد

آلودگی هوا در بین عوامل اول ریسک سکته

آلودگی هوا در بین عوامل اول ریسک سکته

کرج دومین شهر آلوده کشور

کرج دومین شهر آلوده کشور

ادامه بارندگی ها در سراسر کشور

ادامه بارندگی ها در سراسر کشور

هوای تهران برای گروه های حساس ناسالم شد

هوای تهران برای گروه های حساس ناسالم شد

هوای اصفهان ناسالم شد، شاخص آلودگی 183

هوای اصفهان ناسالم شد، شاخص آلودگی 183

21 استان درگیر ریزگردها هستند

21 استان درگیر ریزگردها هستند

آلودگی هوا خطر مرده‌زایی را افزایش می‌دهد

آلودگی هوا خطر مرده‌زایی را افزایش می‌دهد

گرد و غبار در 6 استان جنوبی و غرب کشور

گرد و غبار در 6 استان جنوبی و غرب کشور