Explore these ideas and much more!

ජනපත ගය NSBM ඕපනන එකට ඒකබදධනත ඇවත

ජනපත ගය NSBM ඕපනන එකට ඒකබදධනත ඇවත

What will you do if you are there..

What will you do if you are there..

Budget Speech 2016 - Updates

Budget Speech 2016 - Updates

2016 ඕලකට අනසමරණ දශනය 20ද

2016 ඕලකට අනසමරණ දශනය 20ද

ඡනදට මදල වයදම කරම සමවක?

ඡනදට මදල වයදම කරම සමවක?

ශර ලකන ගනන සමගම අටක කමතත පළ කරය

ශර ලකන ගනන සමගම අටක කමතත පළ කරය

රකය වරහත උපධධරන අයවයන සථර වසඳමක ඉලලය

රකය වරහත උපධධරන අයවයන සථර වසඳමක ඉලලය

සහඳය යනතරණ සමකෂණ වරතව දසමබර මලද

සහඳය යනතරණ සමකෂණ වරතව දසමබර මලද

වහන ලයපදච සහන කලය අදන අවසන

වහන ලයපදච සහන කලය අදන අවසන

උතර පලස ලකකනග නවඩ අවලග කරය

උතර පලස ලකකනග නවඩ අවලග කරය

Pinterest
Search