Explore Chi Tek, Ar Chi and more!

Explore related topics

Największe atrakcje Grecji Mani to ska­li­sty pół­wy­sep, wy­su­nię­ty naj­da­lej na po­łu­dnie "palec" Pe­lo­po­ne­zu. Przy­cią­ga­ją tu scho­dzą­ce do morza zbo­cza gór Taj­ge­tu po­ro­słe ga­ja­mi oliw­ny­mi, pięk­ne czy­ste plaże, a także ma­low­ni­cze wio­ski o in­try­gu­ją­cej ar­chi­tek­tu­rze, w któ­rych za­cho­wa­ło się bar­dzo wiele bi­zan­tyj­skich ko­ściół­ków ozdo­bio­nych nie­zwy­kły­mi ma­lo­wi­dła­mi. Ko­ściół­ki te stoją do­dat­ko­wo w nie­zwy­kle ma­low­ni­czych…

Największe atrakcje Grecji Mani to ska­li­sty pół­wy­sep, wy­su­nię­ty naj­da­lej na po­łu­dnie "palec" Pe­lo­po­ne­zu. Przy­cią­ga­ją tu scho­dzą­ce do morza zbo­cza gór Taj­ge­tu po­ro­słe ga­ja­mi oliw­ny­mi, pięk­ne czy­ste plaże, a także ma­low­ni­cze wio­ski o in­try­gu­ją­cej ar­chi­tek­tu­rze, w któ­rych za­cho­wa­ło się bar­dzo wiele bi­zan­tyj­skich ko­ściół­ków ozdo­bio­nych nie­zwy­kły­mi ma­lo­wi­dła­mi. Ko­ściół­ki te stoją do­dat­ko­wo w nie­zwy­kle ma­low­ni­czych…

Największe atrakcje Turcji Ani, dawna sto­li­ca rzą­dzo­nej przez Ba­gra­ty­dów Ar­me­nii to obo­wiąz­ko­wy przy­sta­nek zwie­dza­ją­ce­go wschod­nie re­jo­ny Tur­cji tu­ry­sty. Ma­je­sta­tycz­ne ruiny świet­ne­go śre­dnio­wiecz­ne­go mia­sta, roz­ło­żo­ne na wy­pa­lo­nych słoń­cem łą­kach pła­sko­wy­żu, ogra­ni­czo­ne­go z dwóch stron głę­bo­ki­mi wą­wo­za­mi znaj­du­ją się kil­ka­dzie­siąt ki­lo­me­trów na wschód od Karsu. Po­zo­sta­ło­ści po mie­ście to wspa­nia­łe za­byt­ki…

Największe atrakcje Turcji Ani, dawna sto­li­ca rzą­dzo­nej przez Ba­gra­ty­dów Ar­me­nii to obo­wiąz­ko­wy przy­sta­nek zwie­dza­ją­ce­go wschod­nie re­jo­ny Tur­cji tu­ry­sty. Ma­je­sta­tycz­ne ruiny świet­ne­go śre­dnio­wiecz­ne­go mia­sta, roz­ło­żo­ne na wy­pa­lo­nych słoń­cem łą­kach pła­sko­wy­żu, ogra­ni­czo­ne­go z dwóch stron głę­bo­ki­mi wą­wo­za­mi znaj­du­ją się kil­ka­dzie­siąt ki­lo­me­trów na wschód od Karsu. Po­zo­sta­ło­ści po mie­ście to wspa­nia­łe za­byt­ki…

Najpiękniejsze zamki w Polsce - zamek Kmi­tów i Lu­bo­mir­skich w Nowym Wisniczu

Najpiękniejsze zamki w Polsce - zamek Kmi­tów i Lu­bo­mir­skich w Nowym Wisniczu

Road trip through 7 countries in Europe - France, Switzerland, Italy, Austria, Slovenia, Croatia and Liechtenstein. See post for useful travel planning and places to visit!

Road trip through 7 countries in Europe - France, Switzerland, Italy, Austria, Slovenia, Croatia and Liechtenstein. See post for useful travel planning and places to visit!

A Day at Château de Fontainebleau - Originally built in the 12th century by Louis VII, it was under François I that the château saw great change. With a passion for the arts, particularly architecture, he made many improvements and expansions. Taking advantage of his military campaigns to Italy, he invited several Italian artists to France, including Rosso Fiorentino, who he enlisted to decorate the château. The gallery is embellished with intricate carved panels by Scibec da Carpi.

A Day at Château de Fontainebleau - Originally built in the 12th century by Louis VII, it was under François I that the château saw great change. With a passion for the arts, particularly architecture, he made many improvements and expansions. Taking advantage of his military campaigns to Italy, he invited several Italian artists to France, including Rosso Fiorentino, who he enlisted to decorate the château. The gallery is embellished with intricate carved panels by Scibec da Carpi.

9 Real Life Fairytale Villages in Europe - adding all of these to my travel bucket list.

9 Real Life Fairytale Villages in Europe

9 Real Life Fairytale Villages in Europe - adding all of these to my travel bucket list.

Bordeaux, France

Breathtakingly Beautiful Pictures of France

Bordeaux, France

Mont St Michel in France, looking a tad mythical, a tad magical.

Mont St Michel in France, looking a tad mythical, a tad magical.

Eze ~ a tiny village in Provence, and one of the gems in southern France

Eze ~ a tiny village in Provence, and one of the gems in southern France

Pinterest
Search