'Me Maza' by Chandrashekhar Gokhale. Poems, Poetry, Poem, Shopping