Om Tryambakam Yajamahe Sugandhim Pushti Vardhanam Urvarukamiva Bandhanan Mrityurmukshiya Mamritaat. ✨

Om Tryambakam Yajamahe Sugandhim Pushti Vardhanam Urvarukamiva Bandhanan Mrityurmukshiya Mamritaat. ✨

Maa Parvati,Shiv Shakti,Durga,Jagatjanny Shiva,Lord Shiva,Principle Deity,Mythology Remixed,Jaipur Charcoal,Hinduism महादेव

Artist: Abhishek Singh Finally finished. "Sadashiva" the Shiva of eternity, five heads are vamadeva, Tatpurusha, ishana, sadyojita and aghora.

Artist: Abhishek Singh Finally finished. "Sadashiva" the Shiva of eternity, five heads are vamadeva, Tatpurusha, ishana, sadyojita and aghora.

Artist: Abhishek Singh Finally finished. "Sadashiva" the Shiva of eternity, five heads are vamadeva, Tatpurusha, ishana, sadyojita and aghora.

Artist: Abhishek Singh Finally finished. "Sadashiva" the Shiva of eternity, five heads are vamadeva, Tatpurusha, ishana, sadyojita and aghora.

Pinterest
Search