Ravi Vyas

Ravi Vyas

India / ♂ , Developer advocate @vservmobi , organizer @blrdroid, InfoNerd‼ ☺ My opinions do not represent the opinions of my employer. G+ - http://ravivyas.com/+