Shiva Nataraja, By Abhishek Singh ~ I love all the white markings, and the fierce energy of His dance

Cartoon-like Shiva Nataraja, By Abhishek Singh ~ I love all the white markings, and the fierce energy of His dance:

Mahapurana-	 Brahma Brahmanda Brahma Vaivarta Markendeya Bhavishya Vamana Vishnu Bhagavata Naradiya Garuda Padma Varaha Vayu Linga Skanda Agni Matsya Kurma Shiva Upapurana- Brihaddharma Devi-Bhagavata Ganesha Kalki Kalika Kapila Mudgala Narasimha Samba Saura Shivarahasya Vishnudharmottara

Mahapurana- Brahma Brahmanda Brahma Vaivarta Markendeya Bhavishya Vamana Vishnu Bhagavata Naradiya Garuda Padma Varaha Vayu Linga Skanda Agni Matsya Kurma Shiva Upapurana- Brihaddharma Devi-Bhagavata Ganesha Kalki Kalika Kapila Mudgala Narasimha Samba Saura Shivarahasya Vishnudharmottara

Aghori, smoking out of a chillum / found via Nischal Karki

Aghori, smoking out of a chillum / found via Nischal Karki

Rudraashtak Stotram - Shiv Stotra II  रूद्राष्टक स्तोत्रम्

Rudraashtak Stotram - Shiv Stotra II रूद्राष्टक स्तोत्रम्

Pinterest
Search