Sachin Tapkir

Sachin Tapkir

मी माझ्याबद्दल काहीच सांगू शकत नाही आणि अजून कोणी माझ्याबद्दल सांगू पण शकत नाही...... असं मला वाटत.
Sachin Tapkir