Vaibhav Vishal

Vaibhav Vishal

18. Atheist. Audiophile. Quizzer. Born lucid dreamer. Real Madrid extremist. DC fan.
Vaibhav Vishal