When you say that old time religion is good enough for you, please remember some old time religions are better than others. RW

When you say that old time religion is good enough for you, please remember some old time religions are better than others. RW

Shiva's Footprints, 7th–8th C.. Northern Cambodia. The worship of footprints is an ancient Indian practice that was shared by Hindus, Buddhists, and Jains. In 5th C. India, shrines dedicated to holy footprints, predominantly of Vishnu (vishnupada), were widespread.

Shiva's Footprints, 7th–8th C.. Northern Cambodia. The worship of footprints is an ancient Indian practice that was shared by Hindus, Buddhists, and Jains. In 5th C. India, shrines dedicated to holy footprints, predominantly of Vishnu (vishnupada), were widespread.

ANONYMOUS: tantric painting Shiva linga 1994 (Sanganer& New Delhi) unspecified paint on found paper 14 x 9.75”

ANONYMOUS: tantric painting Shiva linga 1994 (Sanganer& New Delhi) unspecified paint on found paper 14 x 9.75”

→⊕⊕⊕ ÊVƩUNA – ΗΥΤϜϷΥΝΑƏ - חושוּנא - حۋسؤنا ⇐⊖⊖⊖ ƩIVAË शिव شِۋَ {←⊖ƩV + ←⊖I : devsθarduqti‑onë} →⊕⊕⊕ VAƩAË वश ۋَشَ →⊕⊕⊕ VAƩIIƩAË वशीश ۋَشيشَ ([R‑5944] dê‑kra‑θjë‑unë, êmë‑êlbbë‑jrë, ärnë‑mênθë, kälärë) ←⊖⊖⊖ ANTI‑ƩAVA‑ƩAAVA‑ ƩIIVA‑VIƩA انطي‑شَۋَ‑شاۋَ‑شيۋَ‑ۋِشَ {→⊕⊕⊕ ƩUNA سنة 順 舜 吮 שוּנן शुन [R‑2964] {君 春 淳 纯 顺} : subë‑cedsë, ʒrowθë, pro‑ʃpêriiθy, wêlë‑varë ; adë‑shaulθë, atë‑taqwë ; rêgθjë‑fjë‑êrë, ê‑wêljë‑êrë…

→⊕⊕⊕ ÊVƩUNA – ΗΥΤϜϷΥΝΑƏ - חושוּנא - حۋسؤنا ⇐⊖⊖⊖ ƩIVAË शिव شِۋَ {←⊖ƩV + ←⊖I : devsθarduqti‑onë} →⊕⊕⊕ VAƩAË वश ۋَشَ →⊕⊕⊕ VAƩIIƩAË वशीश ۋَشيشَ ([R‑5944] dê‑kra‑θjë‑unë, êmë‑êlbbë‑jrë, ärnë‑mênθë, kälärë) ←⊖⊖⊖ ANTI‑ƩAVA‑ƩAAVA‑ ƩIIVA‑VIƩA انطي‑شَۋَ‑شاۋَ‑شيۋَ‑ۋِشَ {→⊕⊕⊕ ƩUNA سنة 順 舜 吮 שוּנן शुन [R‑2964] {君 春 淳 纯 顺} : subë‑cedsë, ʒrowθë, pro‑ʃpêriiθy, wêlë‑varë ; adë‑shaulθë, atë‑taqwë ; rêgθjë‑fjë‑êrë, ê‑wêljë‑êrë…

Pinterest
Search